Antologia dramatów

40 the History of Science, Arab Theatre Universities, The Royal College of Surgeons of England, Arabic Lan- guage Academy. JWDr Sultan bin MuhammadAl Qasimi swoj ą posta- w ą uosabia warto ś ci uniwersyteckie, kieruj ą c si ę w swo- jej pracy i badaniach prawd ą i rzetelno ś ci ą . Jego starania ś wiadcz ą o g łę bokim zrozumieniu rangi promocji nauki i kultury, zw ł aszcza w warunkach szybkich przemian ekonomicznych. Nie tylko wspiera dobre inicjatywy, ale sam jest inspiratorem nowych idei i dzia ł a ń . Dostrzega potrzeb ę łą czenia rozwoju wiedzy z poszanowaniem tra- dycji i dorobku kulturowego. Jest wielce zaanga ż owany nie tylko w dzia ł alno ść we w ł asnym kraju, ale te ż i na ś wiecie. Wsparcie i propagowanie ojczystej kultury po- strzega z perspektywy ochrony ś wiatowego dziedzictwa kulturowego, a we wspó ł dzia ł aniu oraz wymianie my ś li i do ś wiadcze ń widzi drog ę rozwoju. Barbara Michalak-Pikulska

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy