Antologia dramatów

56 ABRAHAM I NIMROD Zapytano mnie o zwi ą zek Abrahama z Nimrodem. Poni ż ej wyja ś niam to zagadnienie. Si ę gaj ą c do staro ż ytnej historii przedstawionej w To- rze i Ewangelii odnajdujemy nast ę puj ą ce informacje: Ksi ę ga Rodzaju w dziesi ą tym rozdziale wspomina, ż e Noe mia ł dwóch synów Sama i Chama. Jednym z synów Chama by ł Kanaan, ojciec Nimroda, cho ć mówi si ę , ż e by ł nim Kusz, ale ten by ł w istocie bratem Nimroda. Ich wszystkich nazywa si ę Chamitami. Ta sama Ksi ę ga Ro- dzaju wspomina w jedenastym rozdziale, ż e Abraham pochodzi od Sama i st ą d nale ż y do semitów, do których zgodnie z Tor ą nale ż eli tak ż e: 1. Arfachsad syn Sema 2. Szelach syn Arfachsada

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy