History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

110 Úàæ«Ø°S ∑Éæg ¿CG , á«°ùfôØdG á«Hô◊G áæ«Ø°ùdG óFÉb ôcP ¿CG OGó©à°SG ≈∏Y ¬fCGh , §≤°ùe ¤EG √ôKCG ≈∏Y ÚàeOÉb Úà«HôM . óªMCG øH ¿É£∏°S ΩÉeE’ÉH »≤à∏j ≈àM ΩÉjCG IóY ô¶àæj , Ω1803 ΩÉY Ȫaƒf ô¡°T øe ô°ûY ÊÉãdG Ωƒj ìÉÑ°U ‘ óFÉb ™e πHÉ≤Jh , §≤°ùe ¤EG óªMCG øH ¿É£∏°S ΩÉeE’G π°Uh ¬ª∏°ùa , Ú«°ùfôØdG •ÉÑ°†dG ¢†©H ™eh , á«°ùfôØdG á«Hô◊G áæ«Ø°ùdG , …óæ¡dG §«ëŸG ‘ á«°ùfôØdG äGƒ≤dG óFÉb øe ádÉ°SQ óFÉ≤dG áeÉbEÉH Ú«°ùfôØ∏d ìɪ°ùdG óªMCG øH ¿É£∏°S ΩÉeE’G øe Ö∏£j óªMCG øH ¿É£∏°S ΩÉeE’G ¢†aQ . §≤°ùe ‘ á«°ùfôa ᫪«≤e , Ω1803 ΩÉY ôHƒàcCG ô¡°T øe ô°ûY ådÉãdG ‘h , Ö∏£dG ∂dP (٦) . §≤°ùe AÉæ«e á«°ùfôØdG á«Hô◊G áæ«Ø°ùdG äQOÉZ ΩÉeE’G ¿Éc , Ω1804 ΩÉY Ȫaƒf ô¡°T øe ô°ûY ™HGôdG ‘ ΩóY øe πeCG áÑ«îH , Iô°üÑdG øe k GóFÉY óªMCG øH ¿É£∏°S GPEG ≈àM , ¢SÉÑY QóæÑH QhôŸG ÖZôa , ¬d Ú«fɪã©dG IóYÉ°ùe ≥jôW òîJG , »°SQÉØdG πMÉ°ùdG ≈∏Y áéæd AÉæ«e ¤EG π°Uh Ée ∫ƒ°Uƒ∏d »°SQÉØdG ÈdGh º°ûb IôjõL ÚH IÉæ≤dÉH QhôŸÉH , ájQƒÿG . ¢SÉÑY QóæH ¤EG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy