History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

149 ¿ƒ©«£à°ùj ’ º¡fCG á«bô°ûdG óæ¡dG ácô°T πÑb øe OôdG AÉL ¿ÉμeE’ÉH øμd , ÊÉ£jÈdG º∏©dG ™aôJ ’ »àdG øØ°ùdG ájɪM ’ ∂dP øμd , §≤°ùe AÉæ«e ‘ §HGÎd á«HôM áæ«Ø°S ÒaƒJ . âbƒdG ∂dP ‘ ≥≤ëàj ¿CG ™bƒàj , §≤°ùe AÉæ«e ájɪëH º¡MGÎbG GhÒZ ¿CG ó©H õ«∏‚E’G OÉY QóLCG ≥HÉ°ùdG …OÉ«◊G É¡©HÉW ¿ÉªYo ádhO ±ÉæÄà°SG ¿CG GƒMÎbGh (5) . …OÉ«◊G ™HÉ£dG ìÓ£°UG ¿ƒæÑàj õ«∏‚E’G ¿CGh , QÉ«àN’ÉH QóH ó«°ùdG É¡Ñ∏W »àdG •hô°ûdG Gƒ°VôY ób º°SGƒ≤dG ¿Éc ≈∏Y ábOÉ°üŸG ¢†aQ óªMCG øH ¢ù«b ó«°ùdG øμd , ∞«°S øHG É¡fCG k É«Yóe , ÉHOh ¿ÉμaQƒNh AÉÑ∏c QƒîH k ÉÑdÉ£e , ΩÓ°ùdG ∂dP ó«©°S ΩÉeE’G ÚH ”q …òdG AÉ≤∏dG óæY ÉeCG , QÉë°U áj’h ™ÑàJ ájƒ°ùJ ¬dÓN äôL , óªMCG øH ¢ù«b ó«°ùdG ¬ªYh ¿É£∏°S øHG Ωód QCÉãj ¿CÉH ÖdÉ£j ¢ù«b ó«°ùdG òNCG , á≤HÉ°ùdG äÉaÓÿG πc ¬fCGh , ¿ÉμaQƒN ∫ÓàMÉH ÖdÉ£jh , óªMCG øH ¿É£∏°S ΩÉeE’G (6) . ¿ÉμaQƒN ≈∏Y á∏ªM ‘ ∑ΰû«°S øH ó«©°S ΩÉeE’G ¬LƒJ , Ω1808 ΩÉY ƒjÉe ô¡°T ájÉ¡f ‘

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy