History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

179 ¢üîj Öcôe π°Uh , Ω1815 ΩÉY ¢SQÉe ô¡°T øe øjô°û©dG , øª«dG ‘ ÉîŸG øe k ÉeOÉb , §≤°ùe ¤EG , ¿É£∏°S øH ó«©°S ΩÉeE’G ‘ ‘ƒJ ób ¢ù«b øH ¿GõY ó«°ùdG ¿EG ∫ƒ≤J »àdG QÉÑNC’ÉH AÉLh . è◊G á°†jôa AGOCG ó©H áμe øe ¬JOƒY óæY , øª«dG ‘ ÉîŸG ¿Éc å«M , §≤°ùe ‘ OƒLƒe ÒZ ó«©°S ΩÉ`eE’G ¿Éc ∑Éæg QƒeC’G âfÉc å«M , É¡dƒM Éeh πFɪ°S ¤EG ¬≤jôW ‘ ™e iÈc Iƒb ¿É£∏°S øH ó«©°S ΩÉeE’G ™ªéa , áFOÉg â°ù«d GƒfÉc øjòdGh , OÓÑdG ∂∏J ‘ øμ°ùJ »àdG πFÉÑ≤dG øe ójó©dG . ¬à£∏°S â– GƒëÑ°UCG óbh , ¬d øjOÉ©e ≥HÉ°ùdG ‘ ¿É£∏°S øH ó«©°S ΩÉeEÓd π≤æ«d , ∫É◊G ‘ ∫ƒ°SQ ∫É°SQEG ”q »àdGh , ¢ù«b øH ¿GõY ó«°ùdG IÉah øY ájQÉÑNE’G äÉeƒ∏©ŸG IOƒ©dÉH ∫É◊G ‘ ¿É£∏°S øH ó«©°S ΩÉeE’G ΩÉb É¡eÓà°SG óæY . §≤°ùe ¤EG QÉëHE’G ∂°Th ≈∏Y ¿Éch , §≤°ùe ¤EG ¬dƒ°Uh øe Úeƒj ó©H øH ¿GõY ó«°ùdG ≈aƒàªo ∏d Oƒ©J »àdG , √É°T QOÉf áæ«Ø°ùdG ≈∏Y , √ódGh IÉah ‘ ¿GõY øH OƒªM ó«°ù∏d AGõ©dÉH ΩÉ«≤∏d , ¢ù«b

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy