History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

188 â« n ∏pNoCGh , º°ûb IôjõL ¤EG É¡∏≤æj ¿CG zPerronet Thompson{ øe ô°ûY øeÉãdG ‘ k ÉeÉ“ Ú«fÉ£jÈdG Oƒæ÷G øe ᪫ÿG ¢SCGQ ≈∏Y âØdo áæjóe ¤EG IRôØŸG â∏°Uhh , Ω1820 ΩÉY ƒ«dƒj ô¡°T . ô¡°ûdG ¢ùØf øe øjô°û©dG ‘ º°ûb IôjõL â∏°Uh , Ω1820 ΩÉY ƒjÉe ô¡°T øe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ‘ øe áYƒª› ¿CG ó«ØJ , ó◊G ¢SCGQ øe á«JGQÉÑîà°SG äÉeƒ∏©e ≈∏Y âdƒà°SG »∏YƒH »æH á∏«Ñb øe ºgh , Iôî«°TC’G ‹ÉgCG ¿Éch , zKarachi{ z»°ûJGôc{ øe ôLÉàd k Écƒ∏‡ ( á«≤fO ) Öcôe º¡fCGh , äGQ’hódG øe ÒÑc ≠∏Ñeh , á櫪K áYÉ°†H ¬æàe ≈∏Y . ÖcôŸG IQÉëH øe k GÒÑc k GOóY Gƒ∏àb ó«©°S ΩÉeE’G ¬Lh , Ω1820 ΩÉY Ȫaƒf ô¡°T øe ∫hC’G ‘ . ∑Éæg ¤EG ΩÉeE’G º¡©ÑJ º q K , Qƒ°U ¤EG Iƒb ¿É£∏°S øHG ób ΩÉeE’G ¿CG óLƒa , §≤°ùe ¤EG z¿ƒ°ùeƒJ â«fhÒH{ π°Uh . á«Hô◊G áæ«Ø°ùdG ≈∏Y ∑Éæg ¤EG ¬©Ñàa , Qƒ°U ¤EG πMQ »æH ñƒ«°T ™e ¢VhÉØàj , ¿É£∏°S øH ó«©°S ΩÉeE’G ¿Éc πgCG Gƒª∏°ùj ¿CG º¡æe Ö∏£j , ádÉ°SôH º¡d å©Hh , »∏YƒH . º¡àë∏°SCGh º¡JÉæ«°ü– Gòch , Iôî«°TC’G

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy