History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

90 øe Üô≤dÉH ¿É£∏°S ó«°ùdGh ∞«°S ó«°ù∏d áeÉbE’G CÉæ¡J ⁄ øH ∞«°S ó«°ùdG Öë°ùfÉa , óªMCG øH ó«©°S ΩÉeE’G ɪ¡«NCG øH ¿É£∏°S ó«°ùdG ÉeCGh , »bô°ûdG É«≤jôaEG πMÉ°S ¤EG óªMCG . ¿ÉªYo øe á«bô°ûdG ‘ ΩÉbCGh , ¥Éà°SôdG øY ó©àHG ó≤a óªMCG , Ω1784 ΩÉY ájÉ¡f ‘ QÉÑ‚R ¤EG óªMCG øH ∞«°S ó«°ùdG π°Uh øH ó«©°S ΩÉeE’G πÑb øe , óªMCG øH ¿ÉØ∏N ≈Yój o h É¡ªcÉM ¿Éch ºcÉM , óªMCG øH ¿ÉØ∏N øe óªMCG øH ∞«°S ó«°ùdG Ö∏£a , óªMCG øH ¿ÉØ∏N ¢†aôa , ºμ◊ÉH ¬d ±GÎY’Gh , ºμ◊G øY ∫RÉæàdG , QÉÑ‚R ¬àYɪLh óªMCG øH ∞«°S ó«°ùdG ∫õæa , ¬Ñ∏W QÉÑ‚R ºcÉM óªMCG A’ƒdG ≈∏Y ÚªFÉb É¡fÉμ°S ¿Éc »àdGh , QÉÑ‚R áæjóe øe ô£°T ≈∏Y . óªMCG øH ¿ÉØ∏N ój ‘ ø°ü◊G »≤Hh , óªMCG øH ó«©°S ΩÉeEÓd , óªMCG øH ¿ÉØ∏N ÜõM ∞©°V , ∫Éààb’G øe ΩÉjCG IóY ó©H OÉch , óªMCG øH ∞«°S ó«°ùdG Iƒb äOGRh , QÉÑ‚R ºcÉM øØ°S ∫ƒ°Uh ’ƒd , QÉÑ‚R ø°üM ≈∏Y AÓ«à°S’G øe øμªàj øH óªMCG ó«°ùdG ¬æHG ÉgOƒ≤j , óªMCG øH ó«©°S ΩÉeE’G πÑb øe , É°SÉѪŸ á∏°Sôe âfÉc »àdGh , áæ°ùdG ∂∏J ôNGhCG ‘ , ó«©°S ¤EG óªMCG øH ¿É£∏°S ó«°ùdG π°Uh ÉeóæY , ∫GƒMC’G äÒ¨àa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy