History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

92 ™HGƒJ øe »gh , óª°S º«YR , …óæμdG óªfi øH ˆG óÑY ∫ƒ°UƒHh , ól ¡ r Yn h Ow h o óªMCG ΩÉeE’G ÚHh ¬æ«H ¿Éch , ihõf áæjóe . ∑Éæg QƒeC’G ájƒ°ùJ â“ , ¬«dEG ó«©°S ΩÉeE’G øH ó«©°S ΩÉeE’G øμªàj ⁄ , ¿ÉªYo OÉ°üàbG ¢üîj Ée ÉeCG ¢ùØæH Ú«fɪ©dG A’h øe á°üM ≈∏Y OɪàY’G øe óªMCG , ÖFGô°†dG øe ¬∏NO πq b ∂dòdh , √ódGh ¬H ™à“ …òdG Qó≤dG ÚH IôFGódG Üô◊G ÖÑ°ùH , ¬WÉ°ûf πq b ó≤a , §≤°ùe AÉæ«e ÉeCG ¢üîj ɪ«a óªMCG øH ó«©°S ΩÉeE’G äGQGôbh É«fÉ£jôHh É°ùfôa . §≤°ùe AÉæ«e ¢ù£°ùZCG ô¡°T øe øjô°û©dGh ¢ùeÉÿGh øjô°û©dGh ÊÉãdG ‘ ¿CGh , á«°ùfôa øØ°S çÓK §≤°ùe ¤EG â∏°Uh , Ω1785 ΩÉY ¤EG â∏°Uh »àdG çÓãdG øØ°ùdG ÚH øe ÈcC’G áæ«Ø°ùdG áFɪ©HQCGh k É©aóe ÚfɪK ¤EG Ú©Ñ°S πª– âfÉc , §≤°ùe , §≤°ùe ‹Gh , óªfi øH ¿ÉØ∏N ≠∏HCG ÉgóFÉb ¿Éch , πm LQ Úàæ«Ø°S ¿CGh , §≤°ùe ‘ º¡d Öàμe ¢ù«°SCÉàd Gƒeób º¡fCÉH ɪ¡æàe ≈∏Y ¿Óª– , ∫ƒ°UƒdG ∂°Th ≈∏Y ™FÉ°†ÑdÉH Úà∏ªfi . ÉHhQhC’ äÉæë°T

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy