Da'esh (ISIS) and Al Ghabra'a

19 I-W-s¡, Cu am-k-¯n-sâ ]-hn- {X I-W-s¡, A-Ãm-lp-hn-s\ \n- §Ä I-p ap-«p-¶-Xp h-sc-bp-Å Øn-Xn C-Xp X-s¶-bm-Wv. \n- §Ä XoÀ-¨-bm-bpw \n-§-fp-sS \m-Y-s\ I-p ap-«p-I X-s¶ sN- ¿pw. A-t¸mÄ \n-§-fp-sS IÀ-½- §-sf Ip-dn-¨v A-h³ \n-§-tfm-Sp tNm-Zyw sN-¿pw. F-sâ Zu-Xyw Rm³ \nÀ--Æ-ln-¨n-cn-¡p-¶p. Rms\-s¶ G-ev-]n-¨ Im-cyw Ir-Xyam-bn \nÀ--Æ-ln-¨n-«n-tÃ? A-hÀ ]-d-ªp: A-tX, A-t¸mÄ {]-hm-N-I³ ]-d-ªp: A-Ãm-lp-th, \o km-£n \nÂ-¡- Ww. C-hn-sS Iq-Sn-\nÂ-¡p-¶-hÀ C-hnsS C-Ãm-¯-hÀ-¡v Zu-Xyw F-¯n- ¨p sIm-Sp-¡p-hn³. F-{X k-tµ-i hm-l-I-cm-Wv t{im-Xm-hn-t\-¡m an-Sp-¡-·mcm-bn-«p-Å-Xv! F-\n-¡p ti-jw \n-§-fn-em-cpw ]-c-kv-]-cw X-e sh-«p-¶ A-hnizm-kn-I-fm-bn am-d-cp-Xv. B-fp-I-sf-Ãmw ]-Sp-¯p-bÀ-¯n-b sI-«n-Sw t]m-se h-cn-h-cn-bm-bn Dd-¨p \n-¶p. D-d-bn \n-¶q-cn-b hm-fp-I-fp-ta-´n-s¡m-v Ah-cn-§-s\ hn-fn-¨p ]-d-ªp sIm-n-cp-¶p:

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy