Da'esh (ISIS) and Al Ghabra'a

21 ]-cn-`m-j-I-sâ Ip-dn-¸v (Translator’s Note) C- sXm- cp N- cn- {X \m- S- I- am-Wv. C-Xn-se kw- `-h- §- fpw I- Ym ]m- {X- §- fpw {]- hm-N-I \n- tbm- K- ¯n- sâ sXm- «p-ap- ¼pÅ A- td-_y³]- cn- k- c-§-sf {]- Xn-\n- [o-I- cn- ¡p-¶p. \n- ÊmcIm- cy- §Ä- ¡p th- n \o- Im-ew bp- ²w \- S-¡p-I F- ¶- Xv A- ¶- s¯ H- cpco-Xn-bm- bn- cp-¶p. A- ¯- cw H- cpkw-`-hs¯-bm- Wv Cu sIm-¨p \m- S- I- ¯n A- h- X- cn- ¸n- ¡p-¶- Xv. {]-hm-N-I³ ap-l- ½-Zv \-_n- bp- sS \n- tbm- K-¯n- \p ap- ¼p- Å Im-eL- «- ¯n \- S-¶ Ip-{]-kn-²-am-b H-cp bp- ²-amWv Zm- ln- kv h K- _v- -dm--Av. A- ¶- s¯ t]- cp-tI- « c- p tKm-{X- §- fm-bn- cp-¶ A-_- kv, Zp- _v--bm³ F-¶o k- aq- l- §Ä X- ½n- em- bn- cp-¶p \m- ev- ]- XphÀ- j- t¯m- fw \o-p \n- ¶ Cu bp- ²-]- c-¼- c A-c-t§-dn- b- Xv. b- YmÀ-°-¯n Zmln- kpw K-_v- -dm- Dw c- p Ip- Xn-c-I- fp- sS t]- cm- Wv. A- _- kv tKm-{X- ¯n- se {]- kn-²-\m-b ]- S- bm-fn ssJ-kp _n³ kpssl- dn- sâ Ip- Xn-c-bm- Wv 'Zm- ln- kv'. Zp- _v -- bm³ tKm- {X- ¯nse t]m- cm-fn lw-- ep-_n³ _- Zv-- dn- tâ- Xm-Wv K-_v- -dm-- Av. X- §- fp- sS Ip- Xn-c-I- fn G- Xn-\m- Wv Iq- Sp-X I- cp-¯v F- ¶ hnj- b- ¯n c- p t]À-¡p-an- S- bn H- cp XÀ- ¡-ap- m-bn. HSp- hn A- sXm- cp ]-´- b-¯n I- em- in- ¨p. ]- ´-b- ¯n P-bn- ¡p-¶ Ip- Xn-c-bv-¡v \q- dv H- «- I- §Ä k- ½m-\- am- bn \nÝ- bn- ¨p. a- cp-`q- an-bn- se \o- ZpÀ- L- S-am-b ]m- X- I-fn- eq-sS Zn- h- k- §- tfm-fw \o- p \nÂ- ¡p- ¶ Ip- Xn-c-tbm- « a- Õ- c- ¯n Zm- ln- km- bn- cp-¶p ap-¼n- se- ¯n- b- Xv. F- ¶m Zp- _v -- bm³ tKm- {X- ¸- S-bm- fn lw- ev-- Kq- Vm- tem-N-\ \- S- ¯p-I-bpw A-t±- l-¯n- sâ B- fp- IÄ h- gn- bn ]- Xn-bn- cp-¶v Zm-ln- kns\ {]- Xn-tcm-[n- ¡p-I-bpw K- _v- - dm- C- s\ ap- ¼n- se-¯n- ¡p-Ibpw sN-bv- Xp. C-Xp ]n-¶o-Sp Xn- cn- ¨-dn- ª A- _-kv \m-bI³ ssJ- kv lw- en- sâ k- tlm- Z-c³ lp- ssZ- ^- sb B- {Ian-¨p sIm- e-s¸- Sp-¯n. Ip-]n- X- cm- b Zp- _v -- bm³ tKm- {Xw ssJ-kn-sâ k-tlm- Z-c³ am-en- In-s\ h- [n- ¨p. B Xo- s¸mcn- IÄ h-en- sbm- cp I-em- ]-am- bn cq- ]w sIm- Åp- I-bpw Xp- SÀ- ¶p- m- b kw- LÀ- j-§Ä \m-ev - ]- Xp hÀ- j- t¯m- fw \op \nÂ-¡p-I- bpw sN-bv-Xp. C-§- s\ \n- c-h- [n bp-²- §Ä- ¡pw I- em- ]- §Ä- ¡pw km- £n- bm- b H- cp km- aq-ln-I kml-N-cy- ¯n- em-Wv k- am-[m-\-¯n- sâ k- tµ- i-hp- am- bn C- kv-- emw cw- K- {]-th- iw sN- ¿p-¶- Xv. C- Xm-Wv Cu sIm- ¨p \m- SI- ¯n- sâ {]- ta- bw.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy