Oman's History: From Ancient Settlements to the Fall of the Ibadi State

157 , 154 , 138 ¢U , ÊÉãdG Aõ÷G , Ω1995 , ¿É``æÑd , ähÒH , QOÉ``°U QGO .195 :á«fÉ£jÈdG áÑàμŸG , •ƒ£fl , ¿ÉªYo ïjQÉJ -3 - B.L., OR. 6568, History of Oman, Arabic, pp. 11-12, QGO , …ôØ``°ü©dG •É«N øH áØ«∏N hôªY ƒHCG , •É«N øH áØ«∏N ï``jQÉJ - , 206 ¢U , Ω1985 , ájOƒ©``°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG , ¢``VÉjôdG , á``Ñ«W .319 , 310 , 207 :á«fÉ£jÈdG áÑàμŸG , •ƒ£fl , ¿ÉªYo ïjQÉJ -4 - B.L., OR. 6568, History of Oman, Arabic, pp. 12. / `g1131 ï``°ùædG ïjQÉJ , •ƒ£fl , ∫ƒ¡› ∞dDƒŸG , á``«fɪ©dG Òq ``°ùdG -5 á©eÉL , 1082 : ºbQ •ƒ£fl , ᫪∏©dG áÑàμŸG , Iójôa áî``°ùf , Ω1719 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏``°S QƒàcódG IQGO , ∞dDƒŸG äÉ«æà≤e øe , É«fGôchCG , ∞«a’ -690¢U , IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ``°ûdG , »ª°SÉ≤dG äGQƒ``°ûæeh .691 .

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy