Oman's History: From Ancient Settlements to the Fall of the Ibadi State

40 ¿ÉªYo âYÉ£à°SG å«M , ôªà°ùj ⁄ ∫ÓàM’G ∂dP øμd . ¿Éª©d »Hô¨dG πMÉ°ùdG øe ¢SôØdG Ú«KôØdG OôW »Hô¨dG πMÉ°ùdG ≈∏Y ¿ÉªYo Iô£«°S äÉ`ÑKEG »`∏j É`ª«a : ∫ÓàM’G øe äQô– ób ¿ÉªYo ¿ƒμJ ∂dòHh , ¿Éª©d IQÉeEÉH áë«∏e ‘ É¡«∏Y ÌYo »àdG äÉØ°ûàμŸG º`gCG ø`e , º°S 16 ¬μª°S ≠∏Ñj , …Ò÷G ôé◊G øe Èb ìƒd , ábQÉ°ûdG ógÉ°ûc Ωóîà°SG ób ¿Éc , º°S 52 ¢VôYh , º°S 87 ∫ƒ£Hh øe ¿ƒμàj , …õFÉæL ¢û≤f ≈∏Y iƒàMG óbh , È≤dG Gò¡d , …õcôŸG º°ù≤dG ‘ á«HƒæL á«HôY ¢Uƒ°üæH ô£°SCG á°ùªN ºLÎjh , ᣫëŸG áaÉ◊G ≈∏Y á¨∏dG ¢ùØæH ¢üf áHÉàc ” ɪæ«H :‹ÉàdÉc ¢üædG ∂∏e QÉ°ûà°ùe , »∏Y øH ôL øH OƒeÉY Èbh …QÉcòJ Ö°üf { QÉ°ûà°ùe ôL øH OƒeÉY øH OƒeÉY ¬æHG ¬«∏Y ≈æH …òdG ¿ÉªYo . …ÒªM §îH ¢üædG Öàc óbh , z ¿ÉªYo ∂∏Ÿ ¿CGh , √ódGƒd È≤dG ≈æH k GOƒeÉY ¿CG ≈`dEG ¢ü`ædG Ò`°ûj á«îjQÉJ IQÉ°TEG ∫hCG √ògh . ¿ÉªYo ∂∏e áeóN ‘ ÉfÉc ÚæK’G

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy