Oman's History: From Ancient Settlements to the Fall of the Ibadi State

57 øH ∂∏ŸG óÑY áØ«∏ÿG ó¡Y ‘ , OÓ«ª∏d 699 ΩÉY ≥aGƒŸG ≥ë∏ŸG ô¶fG ) . ¿ÉªYo ‘ …ƒeC’G ºgQódG Üô°V ”q , ¿Ghôe ( 2 h 1 : ºbQ ácƒμ°ùe , ™HGôdG óÑY øH ó«dƒdG √ó©H øe ‹q ƒa , ¿Ghôe øH ∂∏ŸG óÑY äÉe ≈∏Y ∂∏ŸG óÑY øH ó«dƒdG πª©à°SGh , êÉé◊G äÉeh , ∂∏ŸG ÊÉ¡dG øH ∞n «°S óo jõj å©Ña , º∏°ùe »HCG øH ójõj ¥Gô©dG . ¿ÉªYo ≈∏Y Ók eÉY ÊGóª¡dG óÑY øH ¿Éª«∏°S √ƒNCG ‹q hh , ∂∏ŸG óÑY øH ó«dƒdG äÉe ÉŸh É¡«∏Y πª©à°SGh , ¿ÉªYo ≈∏Y GƒfÉc øjòdG ∫ɪ©dG ∫õY , ∂∏ŸG ¿ƒμj ¿CG iCGQ ¬fEG ºK , »ã«∏dG ¢ù«b øH øªMôdG óÑY øH ídÉ°U óÑY øH ídÉ°U π©Lh , ºgOôa , ¬«∏Y GƒfÉc Ée ≈∏Y ¿ÉªYo ∫ɪY . º¡«∏Y k Éaô°ûe øªMôdG ójõj πª©à°SÉa , ¿É°SGôNh ¥Gô©dG Ö∏¡ŸG øH ójõj ‹q h ¤EG k Éæ°ùfi , É¡«∏Y Ók eÉY ∫õj º∏a , ¿ÉªYo ≈∏Y k GOÉjR √ÉNCG . ∂∏ŸG óÑY øH ¿Éª«∏°S äÉe ≈àM É¡∏gCG …QGõØdG ICÉWQCG øH …n óY πª©à°SGh , õjõ©dG óÑY øH ôªY ‹q h

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy