Oman's History: From Ancient Settlements to the Fall of the Ibadi State

97 øjQƒcòŸG áªFC’G ¿EGh , ihõæH k Gôμ°ùY »°SÉÑ©dG ÒeC’G ΩÉbCG ¢†©H ‘ GƒfÉc ɉEGh , É¡«a ºgôeGhCG ôp Œ ⁄h , ¿ÉªYo º¡d ¿r óJ ⁄ . óMCG ¿hO πFÉÑ≤dG øe óMCG ≈∏Yh , ¢†©H ¿hO É¡æe ¿Gó∏ÑdG ó©H øe ΩÉeEG ≈∏Y Gƒ©ªàLG ’h , ¿ÉªYo πgCG áª∏c ∞∏JCÉJ ⁄ . º¡æ«H â©bh »àdG ÏØdG , É¡HôNh ôég ≈∏Y »£eô≤dG »HÉæ÷G ó«©°S ƒHCG ¤ƒà°SG Éq Ÿ äOQƒa , ¿ÉªYo ¤EG ¢SQÉa áFɪà°S ‘ ¬HÉë°UCG øe ájô°S òØfCG . ¿ÉªYo ‘ Ghô°SCGh GƒÑ¡fh Gƒ∏à≤a , á∏ØZ ≈∏Y IóéædG πgCG øe πLQ áFɪà°S ‘ , ájô°S º¡«dEG ¿ÉªYo πgCG òØfCG ƒëf Gƒ∏ÑbCGh , ºgQƒ¡X AGQh √ƒªæZ Ée á£eGô≤dG â∏©éa , ºgƒcQOCÉa ±ƒ«°ùdG â©£≤Jh ìÉeôdG äô°ùμJ ≈àM , Gƒ∏ààbÉa ¿ÉªYo πgCG ¢ùª°ûdG Üô¨J º∏a , IQÉé◊ÉH Gƒî°VGôJh GƒeOÉμJh , Gƒ≤fÉ©Jh . GƒfÉØJ ≈àM á£eGô≤dG øeh , º¡H ∑GôM ’ ôØf á°ùªN ¿ÉªYo πgCG øe »≤H , Ú«fɪ©dG øe ’k ÉM ø°ùMCG º¡fCG ’EG , ÚMhô› ôØf áà°S √hÈNCÉa , ó«©°S »HCG ¤EG GhOÉYh πMGhQ â°S á£eGô≤dG Öcôa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy