History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

105 ≥«≤ëàd áeAÓe ÌcC’G ¬d äóH »àdG á≤jô£dÉH á°UÉÿG ¬∏FÉ°Sh óq ©j ⁄ , õeôg »°VÉb , øjódG ±ô°T ¢ùjôdG ¿CG ’q EG , ô°üædG ≈∏Y πª©j ⁄h , É¡«a ÖZQ »àdG á≤jô£dÉH ´Gô°ü∏d k GóHCG ¬°ùØf øe øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG Ωƒ«dG ‘ âKóM ácô©ŸG ¿C’ , Égò«ØæJ . Ω1521 ΩÉY ƒ«dƒj , zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ≥«≤°T , zAires Correia{ zÉjQƒc ¢ùjQCG{ ÖgP kÉÑjô≤J IôNDƒŸG ‘ ™°Vh ɪæ«H , Ók LQ Ú°ùªN ™e áeó≤ŸG ‘ Ée GPEG ≈àM , º¡Ø∏N øe IQÉëÑdG ÜQGƒbh Ók LQ Ú©Ñ°Sh áFÉe OƒLCG øH ¿ô≤e ÒeC’G º¡«dEG êôN , áæjóŸG πNGO ¤EG ¿ƒ«dɨJÈdG Ωó≤J ¥ÓWEÉH äGƒ≤dG âμÑà°TGh , ádÉ«ÿG øe áÑ«àc ™e …È÷G , É¡æe IóMGƒH k ÉHÉ°üe zÉjQƒc ¢ùjQCG{ ¿Éc . á∏jƒ£dG ìÉeôdG . k ÉMôL ô°ûY ÉæKG ¬H ¿Éch ¢VQC’G ≈∏Y §≤°Sh ɪæ«Mh , á°UÉÿG º¡MhôL øe ΩódG √hò≤fCG øjòdG ∂ÄdhCG ±õf 䃰üH ÜÉLCG , k Éà«e ¿Éc √ÉNCG ¿CG zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ¿É£Ñ≤dG ÈN o CG : ∫m ÉY . ¬ÑLGh iOq CG ób ¬fC’ , √ƒcôJG , AÉbó°UC’G É¡jCG , Gƒeó≤J -

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy