History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

108 ¿Gó«ŸG ‘ ¬æaO ”q å«M , õeôg ¤EG ¿ô≤e ÒeC’G ¢SCGQ π≤f ”q á«dɨJÈdG Úà¨∏dÉH É¡«∏Y Öàc , áÑ£°üe ‘ á©∏≤dG ΩÉeCG ¢ù«FôdG . ô°üædG ᪶n Yn Úæ∏©e á«°SQÉØdGh ¢SCGQ øaóe ∫ƒM ¿Gó«ŸG ∂dP ‘ ô°üædÉH ∫ÉØàM’G ”q zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ¿É£Ñ≤dG ÉeCG , …È÷G OƒLCG øH ¿ô≤e ÒeC’G øH ¿ô≤e ÒeC’G ¬Lh IQƒ°U ¢û≤æj ¿CÉH k ÉYQÉH k É°üî°T ∞∏q c ó≤a . ¬°ùÑ∏j …òdG ´QódG ≈∏Y …È÷G OƒLCG kÉ«HôY Ók LQ øjôëÑdG IôjõL ‘ zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ¿É£Ñ≤dG ∑ôJ . õeôg ∂∏Ÿ ™°VÉN ºcÉëc , »£H ƒHCG ≈ª°ùj , ôª©dG ‘ k Éeó≤àe ¢ùeÉÿG Ωƒj ‘ zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ¿É£Ñ≤dG õeôg ¤EG OÉY π°Uh Ée GPEG ≈àM , Ω1521 ΩÉY ¢ù£°ùZCG øe øjô°û©dGh ⪫boCGh , ¬H ÚÑMôe õeôg IôjõL ¿Éμ°S êôN , õeôg ¤EG ∞«°S ∂∏ŸG , õeôg ∂∏e πÑb øe , ᪫¶©dG ä’ÉØàM’G zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ¿É£Ñ≤∏d ¿Éch , Ϫ¡J øH √É°T ¿GQƒJ øjódG . ËôμàdG ∂dòd k Gôjó≤J ÌcC’G ÚHh ¬æ«H Ϫ¡J øH √É°T ¿GQƒJ øjódG ∞«°S ∂∏ŸG º° q ùb

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy