History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

11 âo ≤∏WCG »àdG áYƒ°SƒŸG øe ÊÉãdG Aõ÷G ƒg , ÜÉàμdG Gòg ¿EG ó¡L ‘ ⪡°SCG ób ¿ƒcCG ¿CG ƒLQCÉa , ïjQGƒàdG ¿É£∏°S : É¡«∏Y . ¿ÉªYo ïjQÉJ áeóN ‘ ÉæÑLGh øe »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy