History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

110 ióàYG , óæ¡dG ¤EG ¬≤jôW ‘ zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ¿Éc ɪæ«Hh . óæ¡dG ¤EG á¡éàe , Úª∏°ùª∏d ájQÉŒ áæ«Ø°S ≈∏Y IôjõL øe iCGôe ≈∏Y á«dɨJÈdG øØ°ùdG â∏°Uh ¿CG Oôéà zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ¿É£Ñ≤dG É¡H »àdG IOÉ«≤dG áæ«Ø°S âHÎbGh , zƒjO{ ‘ GƒfÉc øjòdG , iô°SC’G Üo ô©dG ógÉ°T , È q dG ¤EG ∫hõæ∏d k GOGó©à°SG zGÒ q °S …O ÉjQÉe ÉàfÉ°S{ ≈ª°ùJ âfÉc »àdGh , z∑GQÉ`μdG{ áæ«Ø°ùdG ô¡X óbh zÉjQƒc ƒ«fƒ£fCG{ ¿É£Ñ≤dG , zSanta Maria de Serra{ ¬«∏Y ¢û≤f …òdGh , ¬YQO ¢ùÑd óbh , IOÉ«≤dG áæ«Ø°S í£°S øe ‘ GƒfÉc ÉeóæY ∂dòH Gƒ©ª°S å«M , ¿ô≤e ÒeC’G ¢SCGQ IQƒ°U . ójó°ûdG Ö°†¨dÉH ºgQhó°U äCÓàeÉa , õeôg ó«Ñ©c GhòNDƒj ¿CG Ú°†aGQ , OôªàdÉH iô°SC’G Üô©dG ΩÉb , É¡H GƒfÉc »àdG áæ«Ø°ùdG ‘ ¿GÒædG Gƒeô°VCGh , Ú«dɨJÈdG iód ôéØfG , OhQÉÑdG ¥ƒë°ùe ¤EG ¿GÒædG ∂∏J â∏°Uh ¿CG OôéÃh ¤EGh áæ«Ø°ùdG ´Éb ¤EG QÉædG âÑgPh , AGƒ¡dG ‘ áæ«Ø°ùdG í£°S , zÉjQƒc ¢ùjQCG{ ¿É£Ñ≤dG º¡æ«H ¿Éc øjòdG , ∫ÉLôdG º¶©e å«M , ¬MhôL ΩO ‘ ¥QÉZ ƒgh øjôëÑdG øe Üôg …òdG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy