History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

125 ¢ùjôdG ¿CG , á∏ª◊G óFÉb z¢ùjõ«æ«e GO õjƒd ΩhO{ º∏ p Yn , Ω1522 ø°ü◊G k ÉcQÉJ , k É≤Ñ°ùe QÉë°U ø°üM QOÉZ ób ¿Éc øjódG ÜÉ¡°T z¢ùjõ«æ«e GO õjƒd ΩhO{ ∫õfCG . ¬d Ú©HÉàdG øe ÚfɪK á°SGôM ‘ , QÉë°U áæjóe ÅWÉ°T ≈∏Y á«°SQÉØdG äGƒ≤dG , á∏ª◊G óFÉb . áæjóŸG πNGO ¤EG Gƒ©aófGh ”q h , ƒ°SôJ »gh Ú«dɨJÈdG ÖcGôe ¢SôØo dG iCGQ ÉeóæY , º¡æe ¢SôØo dG ±ÉN , ÅWÉ°ûdG ≈∏Y á«dɨJôH äGƒb ∫GõfEG º¡d ìɪ°ùdG πHÉ≤e Ú«fɪ©dG ¢†©Ñd ihÉ°TQ Ëó≤àd Ghóª©a kGó«©H âHôg ób º¡dƒ∏a âfÉc íÑ°üdG πÑbh π©ØdÉHh , Ühô¡dÉH . QÉë°U ø°üM øY πMÉ°ùdG á°SGôM ‘ GƒfÉc øjòdG IOÉ≤dG º∏à°SG ¿CG ó©H øμj ⁄ å«M ø°ü◊G ¤EG GƒYô°SCG , ¢SôØo dG Ühôg øY kGôjô≤J ¬ŒG ɪæ«H , ∑GòfBG k Gô°VÉM á∏ª◊G óFÉb z¢ùjõ«æ«e GO õjƒd ΩhO{ . AÉæ«ŸG ‘ k É£HGôe ¿Éc …òdG ÖcôŸG ¥GôME’ ¢†©ÑdG GƒYQÉ°S , ø°ü◊G AÓNEG ”q ¬fCG ¿ƒ«dɨJÈdG ∞°ûàcG ÉeóæY πc ≈∏Y ¢†Ñ≤dG Gƒ o ≤n dCG å«M , áæjóŸG ≈∏Y í°SÉc Ωƒég øq °ûH

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy