History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

130 ÜÎ≤J »gh øØ°S çÓK âM’ , ôëÑdG á¡L , ≥aC’G ‘ øe ≈≤q ÑJ Ée π≤f ‘ ‹ÉgC’G ´ô°SCÉa , ¿ÉμaQƒN áæjóe øe . º¡©FÉ°†Hh º¡à©àeCG ¿hô¶æj ¢SÉædG ¢†©H òNCGh , IÎØd k ÉeÉ“ íjôdG âæμ°S , ôëÑdG πgCG øe ¿ÉμaQƒN ‹ÉgCG º¶©e å«M , Aɪ°ùdG ¤EG , Ióq °ûH Öq ¡J íjôdÉH GPEGh , záØ°UÉ©dG πÑb ¿ƒμ°ùdG{ : ¿ƒdƒ≤jh ó©ÑJ íjôdÉH GPEGh , ∫ɪ°ûdG íjQ ≈ªq °ùJ , ∫ÉÑ÷G á«MÉf øe á«JBG . ¿ÉμaQƒN øY k Gó«©H á«dɨJÈdG øØ°ùdG øμd ¿ÉμaQƒN øe ÜGÎb’G á«dɨJÈdG øØ°ùdG âdhÉM ∫É◊G »≤Hh , ¿ÉμaQƒN ÅWÉ°T øY Égó©ÑJ äòNCG áØ°UÉ©dG øe Üô°ûdG AÉe óØf ≈à q M , k Éeƒj øjô°ûY Ióq Ÿ ∫GƒæŸG ∑GP ≈∏Y . á«dɨJÈdG øØ°ùdG ‘ √É«ŸG äÉfGõN . º¡©FÉ°†Hh º¡à©àeCG π≤f ¢SÉædG ”CG , ¿ÉμaQƒN ‘ πîædG ∞©°S øe k É°ûjôY ô°ûY ÉæKG º¡d ¿ÉμaQƒN ‹ÉgCG ¿Éc »gh ∞«°üŸG øcÉ°ùe »gh , ¿ÉμaQƒN ÅWÉ°T ∫ƒW ≈∏Y . ¿ÉμaQƒN ÅWÉ°T ≈∏Y ôNBG A»°T ’h á«dÉN

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy