History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

136 : ∫ƒ°SôdG πÑb øe º¡æe IÒÑc OGóYCG ô° r SCGh , Ú«dɨJÈdG áÁõg ó©H{ º¡©e º°SGƒ≤dG óFÉb ÉfÒeCG ¢VhÉØJ , ∂dÉe »æHh º°SGƒ≤dG , ¬°ùØf óFÉ≤dG âNCG øHG º¡æ«H øeh , ºgGô°SCÉH ÉfGô°SCG ∫OÉÑàd ¿ƒ«dɨJÈdG ¬Ø£àNG …òdG , »ª°SÉ≤dG »∏Y øH ô≤°U ÜÉ°ûdG . z¿ƒª∏©J ɪc k É≤HÉ°S øμdh , º°SGƒ≤dG óFÉ≤d ák YÉWh k É©ª°S{ : ¿ÉμaQƒN IOÉb óMCG . z?ºgÉjGƒf ¥ó°U øe ø≤q «àf ∞«c : ∫ƒ°SôdG »ª°SÉ≤dG »∏Y øH ô≤°U ÜÉ°ûdG πq ≤J »àdG áæ«Ø°ùdG ∂°TƒJ{ . z¿ÉμaQƒN π°üJ ¿CG äÉe ó≤a , iô°SC’G õ«¡éàd óq ©à°ùæd{ : ¿ÉμaQƒN IOÉb óMCG . z¬MGôéH k GôKCÉàe º¡°†©H : ∫ƒ°SôdG ‘ º¡°†©H ó¡°ûà°SG ó≤a , ºgóæY ÉfGô°SC’ ∫É◊G ∂dòch{ . z¬MGôéH k GôKCÉàe ô° r SC’G

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy