History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

144 âfÉch , ø°ûb , √OÓH øe ∑GôJC’G Oô£d , ¬H óéæà°ùj õeôg ‘ πMÉ°S ≈∏Y , ¿ƒ«dɨJÈdG ¬μ∏Á …òdG ó«MƒdG AÉæ«ŸG ø°ûb áæ«Ø°S …q CG ™«£à°ùJ ôNBG AÉæ«e óLƒj ’h , ¬∏ªcCÉH Üô©dG OÓH (7) . óæ¡dG ‘ zGƒZ{ AÉæ«e πãe ¿Éc ó≤a , ¬«a ƒ°SôJ ¿CG á«dɨJôH â∏°Uh , Ω1546 ΩÉY ôHƒàcCG ô¡°T øe ™°SÉàdG Ωƒ«dG ‘ ï«°T , ™« q HQ ï«°ûdG OƒLƒdh , äÉ¡∏b ¤EG á«côJ øØ°S ¢ùªN , áæjóŸG øY ´ÉaódÉH GƒeÉb , ¬©e Ú«dɨJÈdG øe ÚKÓKh , äÉ¡∏b ájQÉŒ á«YGô°T áæ«Ø°S ≈∏Y iƒ°S Gƒdƒà°ùj ⁄ ∑GôJC’G ¿EG ≈àM ÉeóæY É¡ÑMÉ°U ¢†aQ , Iô°üÑdG øe k É«HôY ¢q üîo J âfÉc , IóMGh . AÉæ«ŸG ¤EG ¬àæ«Ø°S ∫ÉNOEÉH äÉ¡∏b ‘ ¿ƒ«dɨJÈdG ¬ë°üf ±ô©j ¬fCÉH ∫Ébh , Iô°üÑdG øe ≈JCG …òdG »Hô©dG ¢†aQ äÉ¡∏b AÉæ«e ∑q óH ∑Gô`JC’G ΩÉ`b . √hô`°†j ødh ∑Gô`JC’G (8) . §≤°ùe √ÉŒG ‘ GhQOÉZ ºq K , ∞FGò≤dÉH , Ω1546 ΩÉY ôHƒàcCG ô¡°T øe ô°TÉ©dG óMC’G Ωƒj ìÉÑ°U ‘ áeOÉb âfÉch , §≤°ùe AÉæ«e ádÉÑb , á«côJ øØ°S ¢ùªN â∏°Uh . äÉ¡∏b øe

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy