History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

153 √ódGh øe ôeCÉH Ωó≤J ób , ¢ùjq Q …ÒH óFÉ≤dG øHG ¿Éc , õeôg ¤EG á¡Lƒàe á«dɨJôH áæ«Ø°S ™e πHÉ≤àa , ´Ó£à°SÓd , õeôg ¤EG â∏°Uh ≈àM áYô°ùe âHôg É¡æμd , ÉgOQÉ£j òNCÉa õeôg IôjõL øe Ühô¡dÉH ¢SÉædG ´ô°SCÉa , QÉÑNC’G É¡fÉ£Ñb ô°ûfh á«MÉf Gƒ¡LƒJh , õeôg Iôjõ÷ πHÉ≤ŸG , »°SQÉØdG πMÉ°ùdG ¤EG áë∏°SC’ÉH ∫ÉLôdG ™°VƒH GhòNCG ó≤a õeôg IOÉ«b ÉeCG , ¿Éà°ùZÉe (14) . õeôg Iôjõ÷ á«YÉaódG øcÉeC’G á«≤Hh , á©∏≤dG ≈∏Y á«dɨJÈdG áæ«Ø°ùdG ó≤a ¬fCÉH ¢ùjq Q …ÒH øHG ¢ùMCG ÉeóæY ôéØdG ÆhõH óæYh , ¬à¡Lh πjƒ– ≈∏Y πªY , ÉgOQÉ£j ¿Éc »àdG Ió©Ñe ≈∏Yh , Êɪ©dG πMÉ°ùdG øe áHô≤e ≈∏Y ¬fCG ∞°ûàcG øY åëÑdG á∏°UGƒŸ k Gô£°†e ¬°ùØf óLh ‹ÉàdÉHh , §≤°ùe øe , ¿ÉμaQƒN ¤EG π°Uh ≈àM k Gó©àÑe ôëHCÉa , ¬∏ªY Ée ∑GPh , ¬«HCG zGƒHõd …O hGƒL{ áLhR πq ≤Jo »àdG áæ«Ø°ùdG ≈∏Y Ì©j ¿CG ¬¶M AÉ°Th . §≤°ùe ¤EG ᪫æ¨dÉH ¬ŒGh , º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ≈≤dCÉa , É¡©e øeh óéj ⁄ ∂dòch , ¬æHG øY åëÑj ¢ùj q Q …ÒH óFÉ≤dG ¿Éc ∫ƒW ≈∏Y QÉëHE’G ‘ ´ô°ûa , §≤°ùe ‘ √ÉHCG ¢ùj q Q …ÒH øHG ≈≤àdG , äÉ¡∏b ÈY ô s e n Ée GPEG ≈àM , ¬æY åëÑ∏d πMÉ°ùdG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy