History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

159 πμHh , k ÉeÉ“ á«ëjQCG πμH É¡∏Ñ≤r n f πH , Égó°ùØf hCG É¡æe Öë°ùæf . zôjó≤J ∂∏eh Êɪã©dG ¿É£∏°ùdG ÚH ¿ƒHhóæŸGh πFÉ°SôdG äôL Úfƒé°ùŸG ìGô°S ¥ÓWEG ‘ ´Gô°SE’G ∂dP øY èàfh , ∫ɨJÈdG . ô°üe ¿ƒé°S øe Ú«dɨJÈdG øe zJoao Jorge Arguzeo{ zƒjRƒZQCG êQƒL hGƒL{ ∫É°SQEG ”q ÚdhDƒ°ùŸG øμd , AÉæé°ùdG ΩÓà°S’ k ÉHhóæe , IôgÉ≤dG ¤EG óæ¡dG , ‹É¨JÈdG ÜhóæŸG ™e ¿ƒ°VhÉØàj GhòNCG , IôgÉ≤dG ‘ ∑GôJC’G , ∑GôJC’G Úª∏°ùŸG øe ÚKÓãH º¡àdOÉÑe ºàJ ¿CG GƒWΰTG å«M . Ú«dɨJÈdG iód äôªà°SGh , ∑GôJCG ¿ƒª∏°ùe A o Éæé°S Ú«dɨJÈdG iód øμj ⁄ πHÉ≤e ájóa ô°üe ‘ ∑GôJC’G ¿ƒdhDƒ°ùŸG Ö∏£a , äÉ°VhÉØŸG ‹É¨JÈdG ÜhóæŸG iód øμj ⁄ . Úfƒé°ùŸG ìGô°S ¥ÓWEG . ÒÑμdG ≠∏ÑŸG ∂dP AÉ°VQE’ ≠∏Ñe …q CG ™ªL ádhÉëà ‹É¨JÈdG ÜhóæŸG ΩÉb »ØdCG ¬©ªL Ée πc ¿Éμa , ô°üe ‘ ∑Gô`JC’G ÚdhDƒ`°ùŸG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy