History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

17 ™ªLCGh , ádƒ°üdG ≈∏Y º¡°ùØfCG GƒØ©°†à°SG ób GƒfÉch , πîf º¡dÉ≤KCG Gƒ£q Mh , áeÓ°ùdG ‘ Gƒ©ªWh , ´ƒLôdG ≈∏Y º¡jCGQ ôKCG ‘ Gƒfƒμ«d GhôNCÉJh , πîf áj’h ‘ ájôb »gh áÑ≤©dG ‘ º¡«dEG â∏°Uh , áÑ≤©dG Ghóq °Sh ∫ɪ÷p G äQÉ°U ɪ∏a , ºgOÉàY . óªë«dG øe ∞MR ‘ hóÑdG øH ≈°Sƒe ‹É©ŸG »HCG øH ≈°Sƒe º¡eÉeEGh ¿ÉªYo πgCG âeõ¡fÉa ƒHCG √ƒNCGh ¢ù«FôdG πà≤o a , É¡JGOÉ°S ≈∏Y óMCG Ö≤©j ⁄h , OÉ‚ òN o CGh , Òãc ≥∏r Nn ¢SÉædG øe πàbo h , ‹É©ŸG »HCG øH ˆG óÑY èo æj ⁄h , ¢û£©dÉH 䃟G ∂dòch , ≈°üëj o ’ Ée ¢SÉædG øe . πjƒW ôªY hP ’EG º¡æeh , ¿É¡Ñf øH ôªY AÉæHCG áKÓãdG ∑ƒ∏ŸG ó©H øe ¿ÉªYo ºμMn , `g610 áæ°S ôªY øH óªfi øH ôªY øH º°SÉ≤dG ƒHCG »∏Y ∂∏ŸG øH ôªY øH ¿É¡Ñf ∂∏ŸG ºμM AÉL √ó©H øeh , Ω1213 ≥aGƒŸG ∂∏ŸG Ö≤YCG óbh , Ω1242 ≥aGƒŸG , `g640 áæ°S ôªY øH óªfi ¿Éch , ¿Éª«∏°Sh ôªYh ¿Ó¡c : ºgh AÉæHCG áKÓK ôªY øH ¿É¡Ñf . ∂∏o ŸG ≈∏àYÉa , ºgÈcCG ¿Ó¡c

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy