History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

173 ßaÉM øH óªfi øH Éæ¡eh , óªfi øH πgP øH »∏Yh Òq ªM , ø°ùëŸG øH ìÓa øH ¿É¡Ñf ó«H âfÉc »àdGh , äÉ«æ≤e ¤EG , äÉ«æ≤e øe √ƒLôîj ¿CG áØ«N º¡æe ìÓa øH ¿É¡Ñf ¢ùLhCÉa øH óªfi óæY QÉë°U ¤EG Gƒ°†eh GƒLôîa , É¡æe º¡LôNCGh ΩÉ≤a , `g1024 áæ°S ájGóH ‘ ∂dP ¿Éc . ¬©e GƒeÉbCGh , »Øjó¡dG Éæ¡e . Ω1615 ΩÉY ≥aGƒŸG òæe QÉë°U ≈∏Y k Éî«°T »Øjó¡dG Éæ¡e øH óªfi ¿Éc , ßaÉM øH Òq ªM øH ¿É£∏°S OƒLƒHh , áæ°S Ú©HQCG øe ÌcCG OôWh ΩÉb , »Øjó¡dG Éæ¡e øH óªfi iód äGƒ≤dG ∂∏J ¬©eh òNCGh ∑Qɪ÷G ≈∏Y ¤ƒà°SGh , õeôg ∂∏Ÿ Ú©HÉàdG ÚØXƒŸG . ¬°ùØæH Égôjój Éæ¡e øH óªfi ≈∏Y ßaÉM øH Òq ªM øH ¿É£∏°S QÉ°TCG ∂∏e É¡°†©H øcÉ°ùe »gh , Ö«°ùdG ôjO ¬©e hõ¨j ¿CG »Øjó¡dG , ßaÉM øH Òq ªM øH ó«©°S ¬«NCGh ßaÉM øH Òq ªM øH »∏©d ¤ƒà°SÉa , Òq ªM øH ¿É£∏°S øH ¿Éæ°ùd ∂∏e É¡°†©H ∂dòch øH ¿É£∏°S ™aO ɇ , ßaÉM øH Òq ªM øH ôªY ¿É£∏°ùdG É¡«∏Y . ¬æe É¡YGõàf’ , ßaÉM øH Òq ªM

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy