History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

203 . Újó«©°SƒÑdG IOÉ°ùdG IÒ°S øgÈŸG ÚÑŸG íàØdG áWƒ£fl øe IÒNC’G áëØ°üdG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy