History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

39 ºq K , »îHôdG óªfi øH ôªY øH óªMCG ΩÉeEÓd ó≤Yo ∂dP ó©H ºq K , áæ° s ùdG ¿hO ΩÉbCGh ΩÓ°ùdG óÑY øH ø°ù◊G »HCG ΩÉeEÓd ó≤Yo ihõf ≈∏Y ¤ƒà°SGh , ôضe øH ¿Éª«∏°S øH ¿Éª«∏°S ¬«∏Y êôN (3) . ¿ÉªYo ≈∏Y k Éμ∏ p en ¬°ùØf Ö q °üfh

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy