History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

60 ¥ÓWEG ™e Gƒcô– øjòdGh , πFɪ°S ∂∏e , ÊÉ¡ÑædG Òq ªM . º¡æe ÚàFÉe øe ÌcCG ∑Éæg ¿Éch , IÒÑc OGóYCÉH ΩÉ¡°ùdG ᨫ∏H k ÉMGôL º¡H Gƒ≤◊CGh ∫Éà≤dÉH ¿ƒ«dɨJÈdG º¡©e ∂Ñà°TG . äÉjôb πgCG Öë°ùfÉa äGƒb øe áFɪ°ùªN ‹GƒM º°†j k É櫪c äÉjôb πgCG õ¡q L øe Ghô¡Xh , ájOhC’G ¢†©H ÚH Ú```ÄÑàfl Oƒ``©°ùe ∂∏ŸG ∞bƒJ ÉgóæY . á«dÉY äÉNô°üH Ú«dɨJÈdG IôNDƒe ∞∏N ´ƒLôdÉH zÉà°Sƒc GO õ«Hƒd ƒ°ùfƒaCG{ ôeCGh , z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ . Ú«dɨJÈdG øe Ók LQ Úà°S ™e k É°†jCG ¬∏©a Ée ∂dPh , ∞∏î∏d , Oƒ©°ùe ∂∏ŸG äGƒ≤d ICÉLÉØe øe ÌcCG ∂dP øμj ⁄ ‘ GhCGóH ºq K , ΩÉ¡°ùdG øe ójó©dG ¥ÓWEG ‘ GhCGóH øjòdGh ∑Éæg Gƒª°†fG å«M , ∫ÉÑ÷G ‘ ájôî°üdG øcÉeC’G ¤EG ÜÉë°ùf’G ⁄ z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ¿C’ , Ωhó≤dG ‘ Gƒ©é°ûJh øjôNBG ¤EG . Ωó≤àj ¿ƒ«dɨJÈdG º¡ªLÉg Oƒ©°ùe ∂∏ŸG ∫ÉLQ Ωó≤J ÉeóæY OôéªÑa , IÒ°üb âfÉc √òg ÒNCÉàdG IÎa øμdh , iôNCG Iôe

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy