History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

64 , ¬WÉÑ°V ™e çóëàj z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ¿Éc ɪæ«H ɪgh , §≤°ùe AÉæ«e »ØXƒe øe ¿ÉæKG ¬Hh ÅWÉ°ûdG øe ÜQÉb π°Uh ÉeóæYh , áæ«Ø°ùdG Ïe ≈∏Y Ghó©°Uh , π«ª÷G ɪ¡°SÉÑ∏H , õeôg øe ¿Éc ɪæ«H , »°Sôc ≈∏Y k É°ùdÉL z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ GhCGQ . ÚØbGh øjôNB’G ∫ÉLôdG øe Òãch •ÉÑ°†dG z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ »r en ób ■ɪ¡°ùØfCÉH §≤°ùe AÉæ«e ÉØXƒe ≈≤dCG ¢ù«FQ ¿Éc …òdGh , §≤°ùe ï«°T øe ádÉ°SôH GhDhÉL º¡fCÉH Ú∏FÉb Gƒdƒ≤j ¿CÉH ºgÈNCG …òdGh , õeôg ∂∏e πÑb øe Úq ©ŸGh áæjóŸG ¿óŸG ‘ √ƒKóMCG …òdG Qô°†dG GƒKóëj ¿CG ºgójôj øμj ⁄ ¬fCÉH ¿CGh , ¬d k É©HÉJ ¿ƒμj ¿CGh A’ƒdÉH √ó©j ƒ¡a ‹ÉàdÉHh , iôNC’G . õeôg ∂∏Ÿ á≤ëà°ùŸG ájõ÷G ¬d ™aój ábQh Ghô°†MCG ób GƒfÉc GPEG Ée z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ º¡dCÉ°S , Gƒ∏©Øj ⁄ º¡fCÉH GƒHÉLCÉa , Oó°üdG ∂dP ‘ ï«°ûdG øe á©bƒe ób º¡fCG º∏©«°S ï«°ûdG ™e çóëà∏d k GóMCG π°SQCG GPEG ¬æμdh . á≤«≤◊G GƒdÉb z¢SƒéjQOhQ QÉÑ°SÉL{ ºLΟG , z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ π°SQCG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy