History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

67 ï«°ûdG IóYÉ°ùe π°†ØH ∂dPh , √É«ª∏d äÓMQ çÓãH âeÉb ób ¬fCÉH z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ¤EG ádÉ°SQ ï«°ûdG π°SQCG . IÒÑμdG . Ö∏W Ée πc ¬d Ωó≤j ¿CG √ó©°ùj o ó≤dh , QƒªàdGh RQC’ÉH áÄ«∏e ÜQGƒb áà°S §≤°ùe ï«°T π°SQCG QÉ¡ædG ∫GƒW ÜQGƒ≤dG âeÉbh , øμ‡ ≈°VQ πμH ∂dP ”q øe ¢ù«c áFÉe øe ÌcCG πªMh π«°UƒàH , π«∏dG ∫ƒ∏M ≈àMh . ΩÓ¶dG ∫ƒ∏M ≈àM , QƒªàdG øe ÒãμdGh , ôμ°ùdGh , RQC’G ‘ øμdh , ™«ª÷Gh z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ≈°VôdG ºs Y ôªà°SG óbh , iôNCG ÜQGƒb øe ∑Éæg øμj ⁄ ‹ÉàdG Ωƒ«dG z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ π°SQCG ≈àM , ô¡¶dG IÎa ¤EG ∂dP . º¡Ä«› ΩóY ÖÑ°S øY ´Ó£à°SÓd ÅWÉ°ûdG ¤EG ºLΟG øe äÉ≤ëà°ùŸG ¿ƒ∏ q °üëj GƒfÉc º¡fCÉH ºLΪ∏d ï«°ûdG ∫Éb ó≤dh , IóMGh Iôe k É©«ªL É¡∏°SÒ°S ¿Éch , É¡dÉ°SQE’ QÉéàdG ∫RÉæe ±GôN øe áfƒμe z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ¤EG ájóg π°SQCG øe áYƒæ°üŸG áØZQC’G øe ójó©dGh êÉLódG ¢†©Hh õYÉeh

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy