History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

71 º¡fCG áLQód Ú«dɨJÈdG GƒªLÉgh Ghó©à°SG øjòdG ¿hôNB’G . ∞∏î∏d Ú«dɨJÈdG Gƒ©LQCG kÉ££fl ¿Éc ɪc áæjóŸG ‘ z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ∫ÉL ⁄ ¬æμdh , zÉà°Sƒc GO õ«Hƒd ƒ°ùfƒaCÉH{ ¥Éë∏dG πLCG øe ¿ƒ∏JÉ≤j GƒfÉc øjòdG Ú«fɪ©dG äÉNô°U ™ª°S øμdh , √óéj Ú«dɨJÈdG óLhh , º¡gÉŒÉH Ögòa zÉà°Sƒc GO õ«Hƒd ƒ°ùfƒaCG{ . GƒHôg ób º¡©«ªL ºq K , ¥GƒHC’G ïØæH ôeCG z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ OÉY ÉeóæY Ú«fɪ©dG ¿CG áLQód , Iójó°T Iƒ≤H Ú«fɪ©dG ™«ª÷G ºLÉg , ∞°üfh π«e áaÉ°ùe ¤EG ºgAGQh ¿ƒ«dɨJÈdG ÖgPh , GƒÑë°ùfG . º¡H ¥Éë∏d , §≤°ùe áæjóe êQÉN ¤EG øe ÌcCG º¡H ¥Éë∏dÉH z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ÖZôj ⁄ GƒdÉb å«M , ÜÉë°ùf’G ‘ Ghôªà°SG Ú«fɪ©dG ¿C’ , ∂dP , ¢UÉ°UôdGh ¥OÉæÑdG º¡jód øjòdG , Ú«dɨJÈdÉH º¡d ábÉW’ øjòdG õeôg ôμ°ùY GhógÉ°T ɪc , ΩÉ¡°ùdGh ±ƒ«°ùdÉH ºgh . º¡æe πØ°SC’G ¤EG IôFGódG Üô◊G ¿ƒÑbGôj GhòNCGh , ∫ÉÑ÷G ¤EG GƒHôg

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy