History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

76 Éà ΩÉ«≤dGh áYÉ£dÉH √óYƒH IQÉ°ùN ∑Éæg ¿ƒμj ød ∂dòd . º¡dRÉæà ó«cCÉàdÉH ≥ë∏à°S »àdG QGô°VC’ÉH GhôWÉîj ⁄h , √ójôj ÖgPh , ™«ª÷G πÑb øe ∂dP ≈∏Y ó«cCÉàdGh ¥ÉØJ’G ”q ⁄ º¡fCÉH ¬d ∫Ébh , z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ¤EG AɪYõdG óMCG . ΩÓ°ùdG ¤EG ¬éàj ¿CÉH øμdh , º¡jPDƒjh §Ñ¡j ¿CG GƒÑZôj ¿ƒ©«£«°S , QÉë°U ‘ AɪYõdGh k É©``«ªL ¢SÉ``ædG ¿É``c ≈°VQ ≈∏Y GƒfÉch , A»°T πc ‘ z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ á«Ñ∏àH Ωƒ≤«°Sh , É¡æY á©∏≤dG óFÉb ∫RÉæà«°Sh , ¬JÉÑZôH ΩÉ«≤∏d QhÉ°ûàdÉH ∂dP πc ≈∏Y ¥ÉØJ’G ”q ób ¬fCÉH ∫Ébh , ¬JÉÑ∏W πc Ú«fɪ©dG πc k Gó«©H ¿ƒ∏°SÒ°Sh , ¬àdÉ°SQ ¤EG Gƒ©ªà°SG ÉeóæY ∂∏e , ÊÉ¡ÑædG Òq ªM øH Oƒ©°ùe ∂∏ŸG πÑb øe GƒJCG øjòdG . IóYÉ°ùª∏d GhDhÉL øjòdGh , ¿ÉªYo ºgóLh ¬fC’ k GóL Qhô°ùe ¬fCÉH z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ∫Éb º«£– º¡àjÉ¡f âfÉc øjòdG , øjôNB’Éc Ú∏بe Gƒ°ù«dh , AÓ≤Y ¿CGh , QÉë°U ¤EG Oƒ©j ¿CÉH AɪYõdG Ühóæe ÈNCGh , º¡°ShDhQ . QÉë°U áæjóe ¤EG GhOÉY ∂dòd , AÉ°ùŸG ‘ AɪYõdG πμH »JCÉj

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy