History of Nabhani Kings in Oman (1154-1622)

93 ï«°ûdG ≈≤dCÉa , z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ¤EG ¬∏ªëa , ¬JÉ«M PÉ≤fEG z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ √ôeCÉa ,¬«eób â– ¬°ùØæH Rƒé©dG . ? ƒg øe ¬dCÉ°Sh , ¢Vƒ¡ædÉH áæjóŸ áKÓãdG ΩÉμq ◊G øe k GóMGh ¿Éc ¬fq CG º∏°ùŸG ÜÉLCÉa , »°ûŸG ≈∏Y QOÉb ÒZh , áeóq ≤àe k Éæq °S ≠∏H ób ¬fq C’h , ¿ÉμaQƒN ô q £°VÉa , º¡JÉ«ëH ÚLÉf Ghô q ah , AÓÿG ‘ √DhÉæHCG ¬côJ ó≤a ∞°ûàcG ∑Éægh , ¬dõæŸ IOƒ©dG ¤EG Oƒæ÷G ∞æYo øe k ÉHôg , ƒg . √OƒLh zRÉa ƒæf{ . õeôg QƒeCG øY Rƒé©dG ï«°ûdG z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ ∫CÉ°S , É¡æY äÉeƒ∏©ŸG øe k É°†«a øq °ùdG ÒÑμdG º∏°ùŸG ∂dP ¬d ôcòa kGÒÑc Ók LQ ¿Éc ó≤a , õeôg áμ∏‡ ïjQÉJ øY k GÒãc ≈μMh ¬f q EG Ók FÉb , Ú«dɨJÈ∏d á«dÉà≤dG ìhô t dG ìóàeGh , ôaGh º∏Yp ≈∏Yh , z¬∏c ⁄É©dG hõZ ≈∏Y ¿hQOÉb º¡fEG{ : ∫Éb ¿EG á≤«≤◊G RhÉéàj ’ iôj ’ , ⁄É©dG íàa …òdG Qóæμ°SE’G IÉ«M øY CGôb óbh , ƒ¡a . A»°T …q CG ‘ Ú«dɨJÈdG ≈∏Y ¥ƒ q Øàj Qóæμ°SE’G ¢û«L ¿CG çóq – ÉeóæY z∑ÒcƒÑdG …O ƒ°ùfƒaCG{ áo °ûgódG äÎYG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy