Page 131 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

129
.ÚÄæ¡ŸGh øjõ©ŸG É¡«a ¿ƒ∏Ñ≤à°ùjh ,º¡æjO QƒeC
G É¡«a ¿hôjój
.á∏«∏b äÉYÉ°S IóŸ IQÉjõdG ∂∏J âfÉc
‘Éë°U åjóM
,ΩÉjC
G áKÓãH ¿ÉªY áæ£∏°S ¤E
G ᫪°SQ IQÉjR ‘ …ôØ°S πÑb
Ω1984 áæ°S ¢SQÉe øe øjô°û©dGh …OÉ◊G Ωƒj ‘ â«dOC
G
.á«àjƒμdG zá°SÉ«°ùdG{ áØ«ë°üd ‘Éë°U åjóëH
,‘Éë°üdG åjó◊G ‘ âMôW »àdG ÉjÉ°†≤dG ᫪gC
’ k
Gô¶fh
:»∏j ɪ«a √OQƒf
⁄ …òdG A»°ûdG ƒg Ée .. ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S
:¢S
»YɪàL’G ¿hÉ©àdG ƒL ‘ ¿hÉ©àdG ¢ù∏› Ωɶf ¬≤≤ëj
?¬dhO ÚH ¿B
’G ºFÉ≤dG …OÉ°üàb’Gh
.ó«L πμ°ûH Ò°ùj ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ¿E
G
âjƒμdG ¤E
G âÑgP k
Iôe ;¿hÉ©àdG ôgɶe ‘ ´Gô°SE
’G ÖMC
G ÉfC
G
â«°ùf »æfE
G πbC
G ⁄h ,»©e …ôØ°S RGƒL ô°†MC
G ¿C
G â«°ùfh
?RGƒ÷G ¿hójôJ GPÉŸ :âjƒμdG QÉ£e ‘ º¡d â∏b »æμd ,RGƒ÷G
.ôØ°S RGƒL ¤E
G êÉàMC
G ’h ,¿hÉ©àdG ¢ù∏› øe »æfE
G
ÚH ¿hÉ©àdG C
GóÑe Rõ©j ¿hÉ©àdG ôgɶe ≥«Ñ£J ‘ ´Gô°SE
’G ¿E
G
ôgɶe ÉædRC
G äGQÉeE
’G OÉ–G ‘ Éæg øëf k
Óãe ..¢ù∏éŸG ∫hO
ÉeóæY k
GQhô°ùe ¿ƒcC
É°S .óMGh ó∏Ñc ¿B
’G ¢ûjÉ©àfh ,Ohó◊G
,ôØ°S RGƒL ¿hóH π≤æàdG º¡d ≥ëj á≤£æŸG ∫hO AÉæHC
G ¿C
G óLC
G