Page 132 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

130
.ábÉ£ÑdÉH AÉØàc’Gh
,»YɪàL’G §HôdGh ¿hÉ©àdG ƒL IOÉjR øe ôNB
G k
ÉYƒf ∑Éæg ¿E
G ºK
∑Éæg ¿E
G ¿ƒdƒ≤j .á≤£æŸG ∫hO ÚH §HôdG πFÉ°Sh ójõJ ¿C
G ƒg
êÉàëj ’h ó«L Gòg ,á≤£æŸG ∫hO §HôJ ¿C
G Qô≤J ájôH ¥ôW áμÑ°T
≥∏N
…ô¶f á¡Lh øe
∂dP ‘ ÉÃ ,ò«ØæàdG áYô°S ¤E
G ’E
G
..á≤£æŸG ∫hO ÚH π°UGƒàŸGh ,™jô°ùdG ¿GÒ£dG Ωɶf
k
Óãe »Øàμf ’ GPÉŸ ¬fC
G , k
É°†jC
G á≤£æŸG ∫hO §HQ πFÉ°Sh øe
IÒ°TC
ÉJ Ωóîà°ùj ¿C
G ¬æμÁ »ÑæLC
’G ∫ƒNódG IÒ°TC
ÉJ πeÉM ¿C
ÉH
πc ‘ É¡dɪ©à°SG ¬d πØμj ’ GPÉŸ ..iôNC
G ádhO ájC
’ ¬dƒNO
,»ÑæLC
’ ∫ƒNO ¿PE
G »£©J ÉeóæY âjƒμdÉa ?á≤£æŸG ∫hO
¤E
G ∫ƒ°Uƒ∏d ∫ƒNódG ¿PE
G »ÑæLC
’G Gòg Ωóîà°ùj ’ GPɪ∏a
?¢ù∏éŸG ∫hO øe ádhO ájC
G hC
G ,øjôëÑdG hC
G ,äGQÉeE
’G
;᪡e É¡æμd ,IÒ¨°U π«°UÉØJ ¿ƒμJ ób ,IÒãc ¿hÉ©àdG ôgɶe
øe É¡fC
Éch ´GòJ ¿C
G Öéj
…ô¶f ‘
ájƒ÷G Iô°ûædG ≈àM
.ábôØàŸG á∏≤à°ùŸG ¬dhO øe ¢ù«dh ,¿hÉ©àdG ¢ù∏› º«∏bE
G
¿hÉ©àdG ¢ù∏› ¿ƒμj ób ,…OÉ°üàb’G ÖfÉ÷ÉH ≥∏©àj ɪ«a
,á≤£æŸG ‘ IÒãc äB
É°ûæe ¬«a â∏ªàcG âbh ‘ AÉL ób á≤«≤M
πªY øμÁ øμd , k
É©é°ûe ¢ù«d …OÉ°üàbG ±ôX ‘ AÉL ¬fC
G hC
G
äB
É°ûæŸG √òg §HQ ∂dòch ,¢SÉædG ídÉ°üe §HQ ƒL ‘ A»°T
. k
É«YɪL É¡æe OÉØà°ùj πμ°ûH ídÉ°üŸGh
,è«∏ÿG ¿C
G k
Ó©a ó≤à©J πg ..¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S
:¢S