Page 138 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

136
,Ö«°ùdÉH ∫ƒ«ÿG IÒ¶◊ ÉæJQÉjR óæY á∏«°UC
’G á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d
.áæ«é¡dG ∫ƒ«ÿÉH ¢UÉÿG ¥ÉÑ°ùdG Qɪ°†eh
,É¡JÉ«∏c ‘ ádƒéH Éæªbh ,¢SƒHÉb á©eÉL ¤E
G ∂dP ó©H Éæ¡LƒJ
ΩÉ°ùbC
Ód ájó≤ØJ ádƒéH Éæªbh ,zá©ØJôŸG ôμ°ù©e{ IQÉjõH ÉgÉæªààNG
º∏©dG ô°ü≤H ÉæàeÉbE
G ô≤e ¤E
G Égó©H ÉfóY ºK ,ôμ°ù©ª∏d áØ∏àîŸG
.§≤°ùe ‘
,Ω1984 áæ°S øe ¢SQÉe øe øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG Ωƒ«dG ìÉÑ°U‘
QÉ°ûà°ùe - ÜÉ¡°T øH »æjƒK ó«°ùdG É¡«a »æ≤aGQ ,ádƒéH âªb
á«∏NGódG ôjRh - ÜQÉM øH Oƒ©°S øH QóH ‹É©eh ,¿É£∏°ùdG
,ô°†NC
’G πÑ÷G ¤E
G ,‹ á≤aGôŸG ±ô°ûdG áã©H ¢ù«FQh Êɪ©dG
.ôëÑdG í£°S øY Ωób »àFÉeh ±’B
G áà°S ƒëf ™ØJôj …òdGh
ó¡Y ‘ Égó««°ûJ ” »àdG øjÈL á©∏bh ,Ú©dG á≤£æe ÉfQR ɪc
¤E
G Égó©H ÉfóY ;ihõf á≤£æeh ±ƒæJ á≤£æe ∂dòch ,áHQÉ©«dG
.§≤°ùe ᪰UÉ©dG ‘ ÉæàeÉbE
G ô≤e
-∞°Sƒj ó«ÑY π«Yɪ°SE
G IOÉ©°S ΩÉbC
G ,Ωƒ«dG ∂dP AÉ°ùe ‘
áHOC
Ée ,¿Éª o
Y áæ£∏°S iód äGQÉeE
’G ádhO IQÉØ°S ∫ɪYC
ÉH ºFÉ≤dG
.‹ ≥aGôŸG óaƒdG ™e É¡Jô°†M ,ôjƒÿG á≤£æà ¬dõæà AÉ°ûY
-ÜÉ¡°T øH »æjƒK ó«°ùdG Êɪ©dG ÖfÉ÷G øe ô°†M ∂dòch
ÖFÉf - …hGhõdG º©æŸGóÑY ¢ù«b ‹É©eh ,¿É£∏°ùdG QÉ°ûà°ùe
Oƒ©°S øH QóH ‹É©eh ,ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hD
ƒ°û∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ
,‹ á≤aGôŸG ±ô°ûdG áã©H ¢ù«FQh á«∏NGódG ôjRh - ÜQÉM øHG