Page 142 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

140
,Ω1985 áæ°S øe ôjGÈa øe øjô°û©dGh ¢ùeÉÿG Ωƒ«dG AÉ°ùe ‘
ÒeC
G - áØ«∏N ∫B
G ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉbC
G
ƒª°S Égô°†M ,Éæd k
ÉÁôμJ ´ÉaôdG ô°ü≤H AÉ°ûY áHOC
Ée ,øjôëÑdG ádhO
,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ - áØ«∏N ∫B
G ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG
Iƒb óFÉbh ó¡©dG ‹h - áØ«∏N ∫B
G ≈°ù«Y øH óªM ï«°ûdG ƒª°Sh
.ÚdhD
ƒ°ùŸG QÉÑch AGQRƒdG øe OóYh ,øjôëÑdG ´ÉaO
áæ°S øe ôjGÈa øe øjô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG ìÉÑ°U ‘
IOÉ©°S »æ≤aGôj ,»Ñ©°ûdG çGÎdG õcôŸ IQÉjõH âªb ,Ω1985
¿hD
ƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh - áØ«∏N ∫B
G ódÉN øH ˆGóÑY ï«°ûdG
.≥aGôŸG óaƒdGh ,‹ á≤aGôŸG ±ô°ûdG áã©H ¢ù«FQh á«eÓ°SE
’G
≈°ù«Y ï«°ûdG ,õcôŸG ô≤e ¤E
G ‹ƒ°Uh iód ,ÉædÉÑ≤à°SG ‘¿Éch
ÚdhD
ƒ°ùŸG øe OóYh ,ΩÓYE
’G IQGRh π«ch - áØ«∏N ∫B
G ó°TGQ øHG
¬«∏Y πªà°TG Ée ≈∏Y IQÉjõdG √òg ∫ÓN â©∏WGh .õcôŸG øY
,¢Uƒ¨dGh ó«°üdG äGhOC
G øe ,ô°VÉ◊Gh »°VÉŸG ógGƒ°T øe õcôŸG
OÉ«YC
’Gh äÉÑ°SÉæŸG â∏ª°T »àdG á«îjQÉàdG Qƒ°üdG ¢Vô©eh
. k
ÉãjóMh k
ÉÁób øjôëÑdG ≈∏Y äôe »àdG á«æWƒdG
á«Ñ©°ûdG AÉjRC
’Gh »Ñ©°ûdG Üô£dG ä’B
G º°ùb ≈∏Yâ©∏WG ɪc
‘ áØ∏àîŸG ΩÉ°ùbC
’G ≈∏Y »àdƒL ∫ÓN , o
⩪à°SGh ,áÁó≤dG
»àdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG á©«ÑW øY π°üØe ìô°T ¤E
G ,õcôŸG
∂dòch .iôNC
’G äÉÑ°SÉæŸGh êGhõdG äÓØM ÖMÉ°üJ âfÉc
,É¡fƒeóîà°ùj OGóLC
’G ¿Éc »àdG ,áÁó≤dG áë∏°SC
’G º°ùb äó≤ØJ