Page 188 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

170
QƒàcódG á°SÉFôH ,ájOÉ–’G É«fÉŸC
G ájQƒ¡ªLøeäÉ©eÉ÷ÉH IòJÉ°SC
’Gh
IQÉjõH IÎØdG ∂∏J ‘ Ωƒ≤j ¿Éc …òdG,z
Cordes
{ z¢SOQƒc{
óbh ;á«LQÉÿG IQGRh øe IƒYóH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE
’G ádhód
¿Éc ∞«ch ,»°VÉŸG ‘ äGQÉeE
’G ïjQÉJ óaƒdG ™e â°Vô©à°SG
øe¿ƒ«fÉ£jÈdG ø q
μ“≈àM,á«fÉ£jÈdGäɪé¡dG ¿ƒehÉ≤j º°SGƒ≤dG
¢VQC
G ≈∏Y ºgOƒLhâÑãJ »àdG äÉ«bÉØJ’G º¡«∏Y Gƒ∏eC
Gh ,º¡àÁõg
√ƒØ°Uhh ,∫É°†ædG ∂dP Gƒg q
ƒ°T πH ,∂dòH GƒØàμj ⁄h ;º°SGƒ≤dG
Ú∏àfi Gƒ≤H ∂dòHh .OÓÑdG ∫ÓàMG º¡°ùØfC
’ GhQÈ«d áæ°Uô≤dÉH
™æe ɇ ,⁄É©dG øY k
Ió«©H É¡à∏©L ,áæ°S Ú°ùªNh áFÉe IóŸ OÓÑ∏d
܃©°T ™æeh ,¢VQC
’G ܃©°T á«≤ÑH ∫É°üJ’G øe ¿Gó∏ÑdG ∂∏J
.¿Gó∏ÑdG ∂∏àH ∫É°üJ’G øe ¢VQC
’G
É«fÉ£jÈH zΰùcE
G{ á©eÉL øe k
Góah â∏Ñ≤à°SG ,á∏HÉ≤ŸG ∂∏J ó©H
¿Éch ,z
Dr
.
Harry Kay
{ z…Éc …QÉg{ QƒàcódG Égôjóe á°SÉFôH
äÉ°SGQódG º°ùb ¢ù«FQ - ¿ÉÑ©°T q
»◊GóÑY óªfiQƒàcódG ¬≤aGôj
á©eÉéH »Hô©dG è«∏ÿG äÉ°SGQO õcôe ôjóeh á«eÓ°SE
’Gh á«Hô©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE
’G ádhO ¤E
G Ghô°†M óbh ;zΰùcE
G{
≈∏Y Ωƒàμe ∫B
G ó«©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°ùd ôμ°ûdG Ëó≤àd
áÑàμe AÉæH ´hô°ûŸ »æ«dΰSE
G ¬«æL ∞dC
G áFɪ©Ñ°S ≠∏Ñà ¬Y q
ÈJ
.z록cE
G{ á©eÉL
»Hô©dG è«∏ÿG äÉ°SGQO õcôe ∫ƒM Qhój åjó◊G ¿Éc ɪæ«Hh
,óaƒdG ≈∏Y É¡à°VôY ,IôWÉN ‹ âM’ ,zΰùcE
G{ á©eÉL ‘