Page 190 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

172
IOƒLƒŸÉH á¡«Ñ°T ≥FÉKh »ÑeƒH ∞«°TQC
G ‘ ¿C
ÉH »æJÈNC
G ,åëHC
G
.∑Éæg ¤E
G ÜÉgòdÉH q
»∏Y äQÉ°TC
Gh ;áÑàμŸG ∂∏J ‘
z∂«fQÉc.O.¢S{ QƒàcódG ,»ÑeƒH ∞«°TQE
G ôjóà ∫É°üJ’G q
.Ω1984/ 3 /15 ‘ IQÉjõdG óYƒe Oó–h ,z
S
.
D
.
Karnik
{
≥FÉKƒdG º¶©e äóLhh ,»ÑeƒH ∞«°TQC
G äQR ïjQÉàdG ∂dP ‘h
∫ÓN øeh .√ô°ûf q
” ób ,ÜÉàc ‘ áH q
ƒÑe ,»à°SGQóH á≤∏©àŸG
äóLh ɪc .áHƒ∏£ŸG ≥FÉKƒdG ‹ Qƒ q
°ü o
J ¿C
G âÑ∏W ,ÜÉàμdG ∂dP
ÌcC
ÉH Q q
ó≤ o
J ,Ü q
ƒÑJ ⁄ ,è«∏ÿG ‘ áæ°Uô≤dÉH á°UÉN k
ÉbGQhC
G ∑Éæg
áeƒμ◊ ∫hC
’G ÒJôμ°ùdG É¡©ªL óbh ,áëØ°U ±’B
G áKÓK øe
.Ω1819 áæ°S ‘ º°SGƒ≤dG ≈∏Y á∏ª◊G πÑb ,á«fÉ£jÈdG »ÑeƒH
ádhódG ∞«°TQC
G IQÉjõH âªb Ω1984 áæ°S ôjGÈa ô¡°T ‘h
QƒàcódG √ôjóe ∑Éæg â∏HÉbh ,Góædƒ¡H z
Hague
{ …ÉgÓH ΩÉ©dG
øY ᪠q
«b ôjQÉ≤J ∑Éæg äóLh å«M ,z
Ben Slot
{ zäƒ∏°S øH{
,Ω1760 áæ°S ¤E
G Ω1630 áæ°S øe IÎØ∏d è«∏ÿG ‘ IQÉéàdG
πNóe óæY IOƒLƒe zájóædƒ¡dG óæ¡dG ácô°T{ âfÉc å«M
.è«∏ÿG
™«ÑJ »àdG ,äÉÑàμŸG ióME
G ‘ ¥hóæ°U ≈∏Y ∂dòc äÌY
:á«dÉàdG ≥FÉKƒdG ¬H âfÉch ,¿óæd ‘ ,á«îjQÉàdG ÖàμdG
John
{ z⁄ƒμdÉe ¿ƒL{ É¡Ñàc »àdG á£ÿG IOƒ°ùe -1
‘ è«∏ÿG ‘ á«fÉ£jôH ájôμ°ùY IóYÉb áeÉbE
’ z
Malcolm
.Ω1800 áæ°S