Page 193 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

175
.≥FÉKƒdG ∂∏J ‘ IójóL áaô©e q
…C
G hC
G
≈°Vôf Éæc ;ΩÉY áFÉe IóŸ ïjQÉàdG ‘ »à∏MQ ‘ »æà≤aGQh
áÑ©d øe ájôî°ùH ∂ë°†fh ,ôNB
G ≈∏Y §î°ùfh ,óFÉb øY
.Qɪ©à°S’G
.AÉæãdGh ôjó≤àdGh áÑëŸG πc »æe ,ôgGƒL Éj ,∂d
¢ü∏îŸG ∂LhR
»ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S
Ω1985/5/10