Page 20 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

18
πH ,Êhôμ°ûJ ’) :º¡«∏Y √OQ ¿Éch ,É«fÉŸC
G IóMh ìÉ‚
.(º∏©ŸG Ghôμ°TG
≈àM ,Ú°SQóŸG ÉæfGƒNE
’ á«dhD
ƒ°ùŸG √òg π q
ªëf øëfh
IóMƒdG QhòH áÑ∏£dG ¢SƒØf ‘ GhQòÑ«d πª©dG Gò¡H Gƒeƒ≤j
áeC
’G iƒà°ùe ≈∏Yh ,á°UÉN äGQÉeE
’G ádhO iƒà°ùe ≈∏Y
.záeÉY áØ°üH á«Hô©dG
Ò°ùd ájó≤ØJ ádƒL ∑Éæg âfÉc ,á°SQóŸG ∂∏J IQÉjR ó©H
h z∑ƒeÒdG{ » q
«M øe πc ‘ á«Ñ©°ûdG øcÉ°ùŸG ‘ πª©dG
πc ‘ á«Ñ©°ûdG øcÉ°ùŸG ∂dòch ,¿ÉμaQƒN áæjóe ‘ zÚ£M{
.zIQÉHõdG{ h zájD
ƒdD
ƒ∏dG{ øe
¿ÉμaQƒN á«©ªL{ ≈æÑe ìÉààaÉH âªb Ωƒ«dG ∂dP AÉ°ùe ‘h
k
ɪ°ùb É¡«a GhC
É°ûfC
G º¡fC
G Êó©°SC
G …òdG ôeC
’Gh ,zá«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d
.ìô°ùª∏d
âfÉc ,Ω1979 áæ°S ôjGÈa øe øjô°û©dGh ådÉãdG Ωƒ«dG ‘
â¡LƒJ Égó©H .»°VÉjôdG ‘É≤ãdG ¿ÉμaQƒN …OÉæd IQÉjR ∑Éæg
áWô°û∏d á©HÉJ ájOƒªY IôFÉW Ïe ≈∏Y ,¿ÉμaQƒN øe Iô°TÉÑe
ÖMÉ°U ¤E
G ájõ©àdG Ëó≤àd ᪫ÿG ¢SC
GQ IQÉeE
G ¤E
G ,ájOÉ–’G
≈∏YC
’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ,»ª°SÉ≤dG óªfi øH ô≤°U ï«°ûdG ƒª°ùdG
ó«ªM øH ˆGóÑY ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ ,᪫ÿG ¢SC
GQ ºcÉM
.»ª°SÉ≤dG
â¡LƒJ ,ájOƒª©dG IôFÉ£dG ᣰSGƒHh ,᪫ÿG ¢SC
GQ øeh