Page 35 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

33
áFõŒh ,»°VGQC
’G áFõŒ ‘ äó°ùŒ ,IójóY äÉ«Ñ∏°S √AGQh
AÉLQC
G ‘ äGOÉ«≤dG ¢†©H iód ΩÉghC
’G ´QRh ,¢SƒØædG
.»Hô©dG øWƒdG
Ée äÉ«£©ŸG øe ,øëŸG √òg πc ºZQ ,áeC
’G √òg iód ¿E
G
.É¡bƒ≤M OGOΰS’ É¡∏gD
ƒj
Qƒ°üàf ’C
G Öéjh ,Úæ°ùdGh ΩÉjC
’ÉH ¢ù«d ·C
’G ïjQÉJ ¿E
G
´Gô°U ƒg πH ,á∏«dh Ωƒj ´Gô°U ƒg π«FGô°SE
G ™e ÉæYGô°U ¿C
G
…ƒHôJ πμ°ûH √ q
ó©fh ΩOÉ≤dG π«÷G Å«¡f ¿C
G Éæ«∏Yh ,∫É«LC
G
¸gD
ƒj ÉŸ ,§«£îàdGh »YƒdGh ∑GQOE
’G ∫ÓN øeh ,ó q
«L
ôjô–h ,Ú£°ù∏a ´ÉLΰSGh á«eƒ≤dG ¬aGógC
G ≥«≤ëàd
.á«Hô©dG »°VGQC
’G
´ƒ°Vƒe :ɪg ,ÚeÉg ÚYƒ°Vƒe äGQÉeE
’G Ö©°T ΩÉeC
G ¿E
G
.ó«ØjOÖeÉc á«bÉØJG ´ƒ°Vƒeh ,IóMƒdÉH ¬JÒ°ùe èjƒàJ
øe á≤«≤◊G õ««“ ≈∏Y ¬cGQOE
Gh ¬«YƒH QOÉb ô°üe Ö©°T ¿E
G
Ωób …ô°üŸG Ö©°ûdG ¿C
G á≤«≤M ≈°ùæf ’C
G Éæ«∏Y ;ÉgÒZ
≈∏îàj ød Ö©°ûdG Gòg ¿E
Gh ,á«Hô©dG áeC
’G πLC
G øe ÒãμdG
±ô©j ƒg πH ,±hô©ŸG ‹É°†ædG √QÉ°ùe øY ¥ÓWE
’G ≈∏Y
êôîj øe áÑ°SÉfi ≈∏Y QOÉb ƒgh ,√ÉjÉ°†b √ÉŒ ¬JÉ«dhD
ƒ°ùe
.¬dÉeB
Gh ¬JÉMƒªWh ¬JOGQE
G ≈∏Y
á«Ñ©°ûdG IOGQE
’G¿C
G¿ƒcQój≈∏YC
’G¢ù∏éŸGAÉ°†YC
G»JƒNE
G¿E
G
.É¡≤«≤– IQhô°V ¢VôØJ º¡dÉeB
Gh ádhódG AÉæHC
G äÉMƒªWh