Page 39 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

37
áé«àf ƒg ɉE
G ÚæWGƒªc ¬«dE
G ¿ƒ©∏£àJ Ée ¿E
Éa ,Ghô°ûHC
G{
Gòg ºμ∏«éHh ºμfÉ«ch ºμàdhOh ºμæWƒH ºμfÉÁE
G
.áeOÉ≤dG ºμdÉ«LC
ÉHh
QɪK ºàØ£b ɪch ,ºμ∏LC
G øe ƒg Gòg Éæ∏ªYh ;ºμ©e øëfh
É¡Ø£≤à°Sh ,áeOÉ≤dG √QɪK ¿ƒØ£≤à°ùa ,‹É◊G πª©dG Gòg
.záeOÉ≤dG ºμdÉ«LC
G
:∫Ébh,QƒeC
’Gπc≈∏YÚ©∏£eGƒfƒμj¿C
GÚæWGƒŸGøe√ƒª°SÖ∏Wh
øμÁ Óa ,OƒLƒe ƒg Ée πc≈∏Y ºμ©∏£æ°S øëfh ..GƒdC
É°SG{
¬«dE
G π°Uƒàf Ée πch ,¬æ«Ñf ¬∏ª©f Ée πc ¿E
G .k
ÉÄ«°T »Øîf ¿C
G
∫ƒëj øeh .Éæe ™ª°ùj Éæ∏HÉ≤j øªa ,πFÉ°SƒdG πμH ¬H ºcÈîf
øëfh ,πª©f Ée πc øY C
Gô≤«∏a Ée ôeC
G Éæà∏HÉ≤e ÚHh ¬æ«H
.z¬fhôJh∂dòH ¿ƒ©ª°ùJ ºàfC
Gh ,πª©f Ée πc πé°ùf
≈∏Y ¿hôgÉ°ùd ≈∏YC
’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YC
G ¬fGƒNE
Gh ¬fC
G √ƒª°S ócC
Gh
:∫Ébh A»°T πc
ƒgh ,ôgÉ°Sh ó¡à› º¡æe k
Óc ¿E
G øehC
G ÉfC
G á≤«≤◊G ‘h{
QƒeC
’G ¢†©H ‘ ÉæØ∏àNG GPE
Gh .ÉfC
G ÉgójQC
G ɪc áë∏°üŸG ójôj
,áeÉ©dG áë∏°üŸG øY AÉØL hC
G k
Gó©H ¢ù«d Gòg ÉæaÓàNG ¿E
Éa
ôNB
’G »NC
G ɪæ«H ,π°†aC
G ≥jô£dG Gòg ¿C
G iQC
G ÉfC
Éa ,’
™ªà‚h »≤à∏f ÚM øëfh .π°†aC
G ≥jô£dG ∂dP ¿C
G iôj
ôgƒLh πª©dG ôgƒL ≈∏Y Ú©ªà› á≤«≤◊G ‘ ¿ƒμf ɉE
G
√ó°ü≤f Ée πc Gògh ,ádhódG AÉLQC
G πc ‘ áeÉ©dG áë∏°üŸG