Page 54 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

52
.z∫hódG √ògäÉeƒμMh ܃©°T∞∏àfliód º¡ØàdG Gòg
äGQÉeE
’G ádhO ¿C
G äócC
G ,ádhódG ‘ ᫪æàdGh QɪYE
’G ÉjÉ°†b øYh
ÊɪãdG äGƒæ°ùdG ‘ ájOÉ–’G É¡JÒ°ùe ∫ÓN ,IóëàŸG á«Hô©dG
áYÉæ°üdÉc ,øjOÉ«ŸG∞∏àfl‘ IÒÑcäGRÉ‚E
ÉH âeÉb ób ,á«°VÉŸG
:â∏≤a ,áYGQõdGh
ádhódG É¡JóYC
G »àdG ,™«æ°üàdG á£N ‘ ÒÑc πeC
’G ¿E
G{
á«Hô©dG äGQÉeE
’G ádhO ø q
μ“ ±ƒ°S »àdGh ,á∏Ñ≤ŸG IÎØ∏d
,á«°SɪÿG á£ÿG ∫ÓN øe ÒãμdG ≥«≤– øe IóëàŸG
‘ C
GóÑà°S »àdGh ,™«æ°üàdG ∫É› ‘ ádhódG É¡à©bh »àdG
.Ω1981 áæ°S
óªà©J ,á£ÿG √òg É¡«∏Y πªà°ûà°S »àdG äÉYÉæ°üdG ¿E
G
k
GÒãc OɪàY’G ºàj ’ ≈àM ,áãjó◊G É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y
ádɪ©dG øe ójõŸG Ö∏£d k
ÉÑæŒ ,á∏eÉ©dG …ójC
’G ≈∏Y
,πÑ≤à°ùŸG ‘ ,∞≤ãŸG øWGƒŸG ¿ƒμ«°S ɪc ;á«ÑæLC
’G
√òg IQGOE
G øe ádhódG AÉæHC
G øμªà«d ,á£ÿG √òg øe k
GAõL
.º¡°ùØfC
ÉH äÉYÉæ°üdG
äÉYÉæ°üdG ≈∏Y ,áYÉæ°üdG QÉWE
G ‘ ,õ«cÎdG ºà«°Sh
.áeó≤àŸG ájhɪ«chÎÑdG
äÉHƒ©°üdG ¢†©H øe ºZôdG ≈∏©a ,áYGQõdG ∫É› ‘ ÉeC
Gh
k
GOƒ¡L âdòH É¡fC
G ’E
G ,ádhódG â¡LGh »àdG á«©«Ñ£dG
,áYGQõdG IQGRh âeÉb å«M ;É¡«£îJ π«Ñ°S ‘ IÒÑc