Page 61 - Hadeeth Al Thakira- Part II

Basic HTML Version

59
GƒMÉJC
G øjòdG ,äGQÉeE
’G √òg ΩÉμM ≈∏YC
’G ¢ù∏éŸG
‘ ÚæWGƒŸG øe ÚdhD
ƒ°ùŸG ÊGƒNE
G ™e AÉ≤∏dG á°Uôa ‹
√RÉ‚E
G ” Ée ≈∏Y ,Öãc øY ,±ô©àdGh ,äÉYÉ£≤dG ≈à°T
IÒ°ùe ™aód áØ∏àîŸG øjOÉ«ŸG ‘ äÉeóNh äÉYhô°ûe øe
.zOÓÑdG AÉëfC
G ‘ ájOÉ°üàb’Gh á«YɪàL’G ᫪æàdG
øe äGQÉeE
’G √òg ‘ ” Ée ¿E
G k
ÓFÉb áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ±É°VC
Gh
∫GƒMC
GÚ°ùëàH Ωɪàg’G ó°ùŒáªî°VOƒ¡L á∏°üfiƒgäGRÉ‚E
G
πc Òî°ùJ IQhô°†H ᪫μ◊G ÉæJOÉ«b ¿ÉÁE
G ¢ùμ©J ɪc ,ÚæWGƒŸG
.äGQÉeE
’GÖ©°T áeóÿ ÉgQɪãà°SGhäÉbÉ£dGhäÉ«fÉμeE
’G
¬fC
Gh ,OÉ÷G πª©dG Ö∏£àJ á≤«bO á∏Môà ô‰ ÉæfC
G √ƒª°S ±É°VC
Gh
πªëàj ¿C
G ,¬©bƒe ¿Éc ɪ¡e ,øWƒdG Gòg ‘ Oôa πc ≈∏Y Öéj
äÉ©∏£J ≥«≤ëàd ¬JÉ«dhD
ƒ°ùe ,≈°†e âbh …C
G øe ÌcC
G ,¿B
’G
¥ô°ûŸG ó¨dG k
É©e »æÑf »μdh ,ÒãμdG Éæe ô¶àæj …òdG ÉæÑ©°T
á¡LGƒeh , k
GôaGh k
É°†«a ÉgÒN øe Éæàëæe »àdG ,¢VQC
’G √òg ≈∏Y
. k
Éæ«àe k
GõjõY ÉfOÉ–G π¶j ≈àM ,áHÓ°Uh ¿ÉÁE
ÉH äÉjóëàdG πc
,¬ëjô°üJ ΩÉàN ‘ ,ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ≥jôØdG ƒª°S ¬Lhh
¢ù∏éŸG AÉ°†YC
G ƒª°ùdG ÜÉë°UC
G ¬fGƒNE
’ ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
á¨dÉÑdG IhÉØ◊G ≈∏Y ÚæWGƒŸG ¬fGƒNE
Gh ,º¡HGƒfh ΩÉμ◊G ≈∏YC
’G
.¬àdƒL ∫ÓN √ƒª°S É¡H πHƒb »àdG
ÖdÉW »HC
G øH »∏Y{ á°SQóe IQÉjõH âªb ,IQÉjõdG ∂∏J ó©H
áÑ∏£dG á∏Ä°SC
G âfÉch ,áÑ∏£dÉH â«≤àdGh ,zÚæÑ∏d ájOGóYE
’G