History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

130 äÉHGô£°V’G Òãj Éæ«HCG IÉah òæe πX ób k É°ù«b ÉæªY ¿CG ∑Èîf Éæ«dhDƒ°ùe ¢†jô–h AGƒ`ZEG ¤EG ¬`ŒG ó≤dh , Éfó°V ÏØdGh . §≤°ùe ÉfOÓH ‘ √ƒ∏NOCG º¡fCG áLQO ¤EG , øjôNB’Gh ¬©e Éæ©bs h n , ôNBG QÉ«N øe Éæd ó©j ⁄ ¬fCG ÉæcQOCG ÉeóæYh ò≤æf »c ∂dPh , ìô£e øY ¬d ÉædRÉæJ å«ëH , ΩÓ°S á«bÉØJG ¬æμdh , √OÓH ¤EG OÉY Égó©Hh , ¬à«°ûMhh √ó«c øe Éfô°UÉæY ⁄ ÉæfCG ɪc , ¬«a á≤K Éæjód ó©J ⁄ , Éæ«∏Y ¬«æ«Y ™°Vh ¿CG òæe . ájôeBÉàdG ¬JÉ££flh √óFÉμe √ÉŒ ¿ÉeC’ÉH ô©°ûf ó©f ábÓY πX ‘h , Éææ«Hh ∂æ«H ºFÉ≤dG ≥aGƒàdG QÉWEG »Øa ¬«∏Yh ÉæaÉ©°SEGh Éæd ∂Jô°UÉæe ≈∏Y ∫ƒ u © n f o á≤«≤M ÉæfEÉa , k É°†jCG ábGó°üdG ÉfOÓH ¤EG ™jô°S πμ°ûH ∂æØ°S π°üJ ¿CG ≈æªàf , á∏LÉY IóéæH . ¬àHQÉfih k GôH ¬à¡LGƒe øe øμªàf ≈àM , Éæfóeh ∂JGóYÉ°ùe ¿CG ∂d ócDƒfh , ∂jój ÚH ÉædÉeBG πc ™°†f ÉæfEG , Éææ«Hh ∂æ«H áªFÉ≤dG ábGó°üdG ±ô°T ≈∏Y k ÉØjô°ûJ ÉfójõJ Éæd Gò¡H ≥∏©àj ɪ«a ∂JÉÑ∏£àà k É°†jCG ∑DhÉbó°UCG º∏©j ¿CG ƒLôfh . ¿CÉ°ûdG

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy