History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

131 ó«°S øHG óªfi ó«°S ƒg ∂d √óaƒf …òdG ¢üî°ûdG ¿EG ‘ ÖZôJ Éeh ºcô¶f á¡LƒH √ôjƒæàH π°†ØàJ ¿CG πeCÉfh , »μe . ¬H ÉfQÉ£NEG óéà°SG Ée πμH z¿ƒà«°S{ ó«°ùdG ÆÓHEG Éæ«∏Y âØj ⁄ ¬fEG k É°†jCG πμH ºμJOÉ©°S ≠∏Ñj ±ƒ°S ¬fCG ‘ ∂°T ’h , ™°VƒdG äGQƒ£àH ÉædÉeBG ≥«≤– ¿CG ≈∏Y ºμ©∏£jh , πeÉc πμ°ûH ôeC’G äÉ«YGóJ ¿CG πeCÉf , ∂ÑfÉL øe OQ ≈∏Y k ÉØbƒàe íÑ°UCG ÉæJÉMƒªWh É¡∏c . âbh ´ô°SCG ‘ Éæ∏°üjh ¬H ≈¶ëf IÉ©°ùdG Éæ«dEG É¡∏ªM πFÉ°SQ â«≤∏J k É°†jCG âbƒdG Gòg ‘ , ÉæJóYÉ°ùŸ k É°û«L π°SQCG ób ¬fCG Éæ¨∏Ñj , »HÉgƒdG Oƒ©°S øe Ée GPEG ¢SÉædG A’Dƒg ¿C’ , É¡∏°†Øf øμf ⁄ k ÉeƒªY Iƒ£N ∂∏Jh π∏ÿG øe ÒãμdG É¡Hƒ°ûj ±ƒ°S QƒeC’G ¿CG ∂°T Óa Éæg Gƒ∏°Uh . …ÈdGh …ôëÑdG øjó«©°üdG ≈∏Y äÉHGô£°V’Gh ¬«dEG ™∏£àf Ée πch , ∂ÑfÉL øe ô°TÉÑe ºYO …q CG ™bƒàf ’ ÉæfEG kGô£N ô©°ûà°ùf ¿B’G Éææμd , ∂æ«Hh Éææ«H ¿hÉ©àdG Oƒ°ùj ¿CG ƒg »æH á∏«Ñb ∂dòch º°SGƒ≤dG ¿CG ¬HÉÑ°SCG øe π©d , A k ÓàHGh k ɪgGO

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy