History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

37 É¡fEÉa ∂dP ÖÑ°ùHh , áæjóŸG IOÉ«°S »æëæÁ ¿CGh , Gƒ∏M ɪæjCG . ∫hC’G ÉgOODƒ°Sh Égó› ó«©à°ùJ ±ƒ°S »æfCÉH ºcƒª°S ≠∏HCG ¿CG IQhô°†dG øe âjCGQ »æfEÉa ∂dòdh ¿B’G äQôb ó≤a , Újóædƒ¡∏d k ɪ«ªM k É≤jó°U k ɪFGO â∏∏X ÉŸÉW √òg ∫ÓN øe ºcƒª°S ó°TÉfCGh , ájÒÿG ‹ÉªYCG á∏°UGƒe •É°ûf á∏°UGƒŸ Éæg ¤EG Ée ¢üî°T ∫É°SQEÉH π°†ØàdG ádÉ°SôdG . …QÉéàdG ácô°ûdG ºcƒª°ùd ócDhCGh , áæμªŸG äGóYÉ°ùŸG πc Ëó≤àH ΩõàdCG ±ƒ°S ødh , »ÄfGƒe ¤EG ácô°ûdG øØ°S ∫ƒNóH íª°SCG πXCÉ°S »æfCÉH ¿C’ , É«°ù«fhófEGh §≤°ùe ÚH ´Gõf hCG ±ÓàNG …CG ∑Éæg ¿ƒμj . ∑Éæg ∫É◊G ƒg ɪc Éæg ájô◊G πeÉc º¡d πØμào °S ºμ«ØXƒe áæ«Ø°S ‹ π°SôJ ¿CG ábGó°üdG º°SÉH k É°†jCG ºcƒª°S ó°TÉfCGh ™«ªLh É¡JÉ°Sôeh É¡à«©aóà , zâ°ù∏à«∏a{ áæ«Ø°ùdG ºéM ¢ùØæH ¤EG k GQƒa É¡æªK ™aóH ΩƒbCG ±ƒ°S , É¡dƒ°Uh óæYh , É¡JGó©e . Égô©°S ΩÓà°SÉH ¬fƒ°UƒJ …òdG ¢üî°ûdG kGOƒLƒe ájóædƒ¡dG á°ù°SDƒŸG π«ch ¿Éc …òdG âbƒdG Gòg ‘

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy