History of Bo Saeed Imams in Oman (1749-1856 AD)

38 ¬©e π°SQCG ¿CG …Qhô°†dG øe âjCGQ , »JQÉjõH ΩÉbh , ¢SÉÑY QóæH ‘ ºμd ô°†ëj ’ ≈àM ∂dPh , ºμàeÉîØd ájóg ∫ƒ«ÿG øe ÚæKG . »Ñ∏W k É«°üî°T ºμd ìô°ûj ¿CG ¬aô°ûj ±ƒ°Sh . ¢VÉaƒdG ‹ÉN ᪫b ¤EG âØà∏J ’ ¿CG ∂æe Ö∏WCG , øgGôdG âbƒdG ‘ øμÁ »æfCÉH ócDƒŸG øeh , »àbGó°üH ∫ƒÑ≤dG øe ÌcCG Ú∏«ÿG øe Ió«L ’k ƒ«N ºμd â∏°SQCG »æfCG ƒd IOÉ©°S ÌcCG ¿ƒcCG ¿CG øe á∏éY ‘ ¬fCÉH ÊÈNCG ób ÏHÉμdG ¿Éc øμd , »àeÉbEG ô≤e ‘ ºcƒª°S ôμØj ¿CG πeBGh , »àÑZQ ≥≤ëàJ ⁄ ∂dòdh , √ôeCG . z ËôμdG ºcOôH »JOÉaEGh , Gòg »Ñ∏W ºcÉ◊G π°SQCG , Ω1756 ΩÉY ƒ«dƒj ô¡°T øe ¢SOÉ°ùdG ‘ zMartenbosch{ z¢TƒÑæJQÉe{ áæ«Ø°ùdG zπ«°Sƒe ܃cÉL{ ΩÉ©dG , ™FÉ°†H á∏eÉM §≤°ùe ¤EG , zDe Nijs{ zõp‚p …O{ ÏHÉ``c IOÉ`«≤H kGOQ , ó«©°S øH óªMCG ΩÉeEÓd ¬∏Ñb øe ádÉ°SQh , ΩÉeEÓd ájógh §≤°ùŸ ÊÉ¡àdG É¡«a AÉL , ó«©°S øH óªMCG ΩÉeE’G ádÉ°SQ ≈∏Y ‘ ¬fCG ΩÉ©dG ºcÉ◊G ôcPh , ¿ÉªYo øe ¢SôØdG OôW áÑ°SÉæà zâ°ù∏à«∏a{ áæ«Ø°ùdG πãe áæ«Ø°S º¡JRƒëH ¢ù«d âbƒdG ∂dP . á«HhQ ∞dCG Ú°ùªNh áFÉe É¡æªK ≠∏Ñj »àdGh , ™«Ñ∏d á°Vhô©e

RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy